Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do poprawienia omyłek w ofertach przetargowych. Pozwala to uniknąć odrzucania ofert korzystnych cenowo i merytorycznie z powodu drobnych omyłek w ich treści.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera uprawnienie do poprawienia, przez zamawiającego w ofercie wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do poprawiania omyłek w treści ofert przetargowych w celu ograniczenia konieczności odrzucania korzystnych cenowo i merytorycznie ofert ze względu na drobne omyłki w ich treści. Jest to szczególnie istotne w kontekście zamówień na roboty budowlane, w których oferty wykonawców są niejednokrotnie bardzo obszerne i szczegółowe. W celu umożliwienia zamawiającemu "ratowania" ofert zawierających drobne błędy, ustawodawca wprowadził do przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych dyspozycję art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Przykładowo, na podstawie wskazanego przepisu możliwe jest poprawienie omyłki w treści oferty, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono ofertę, w której została stwierdzona niezgodność kosztorysu ofertowego, złożonego przez wykonawcę z przedmiarem robót udostępnionym przez zamawiającego. Niezgodność wystąpiła w następującym zakresie: w jednej pozycji kosztorysowej zamiast 8 szt. baterii umywalkowych uwzględniono 4 szt. W zaistniałym stanie faktycznym zamawiający może skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonać poprawy omyłkowo podanej ilości baterii. .

Jednocześnie wskazać należy, iż czynność poprawienia omyłki jest nieskuteczna, jeżeli wykonawca, którego oferta jest poprawiana nie zgodził się na to w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu. W takim przypadku oświadczenie o braku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP złożone zamawiającemu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

* Art. 87 ust.2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.