Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający może wezwać do uzupełnienia brakujących dokumentów, wskazanych konkretnym przepisem ustawy. Nie obejmuje on jednak kosztorysu ofertowego.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym z wynagrodzeniem ryczałtowym zażądaliśmy dołączenia do oferty kosztorysu wykonanego na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz. Gdy oferta nie zawiera tego kosztorysu, to będzie odrzucona? Czy oferent ma możliwość uzupełnienia tego kosztorysu na nasze wezwanie? Czy jeśli wykonawca nie uzupełni tego dokumentu, powinniśmy zatrzymać wniesione przez niego wadium

Odpowiedź

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów siwz i roli, jaka została w niej przewidziana dla kosztorysu.

Przyjmuje się, że jeśli kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym żądany był jedynie w celach pomocniczych i informacyjnych, oferty go nie zawierającej nie należy odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żądają z reguły kosztorysów przy wynagrodzeniu ryczałtowym jako elementów pomocniczych niepodlegających ocenie, a służących jedynie np. jako materiał uwiarygodniający cenę ofertową.

Nie wszystkie dokumenty podlegają uzupełnieniu

Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem, który podlega uzupełnianiu. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że wzywasz do uzupełnienia wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Dyspozycją tego przepisu nie został objęty kosztorys ofertowy.

Wyciąg z orzecznictwa KIO

- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2010 r. (sygn. akt KIO 717/10) : "W umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, co zresztą sam Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ."

- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 sierpnia 2011 r. (sygn. akt KIO 1673/11): "Zasadą jest, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym kosztorysy załączane do oferty mają charakter informacyjny, a braki w nich nie są podstawą do jej odrzucenia. Zasady tej Zamawiający nie wyłączył ani w żaden sposób nie zmodyfikował - przeciwnie, podkreślił ją, stosując postanowienia typowe dla wynagrodzenia ryczałtowego. Skoro przy tak ustalonym typie wynagrodzenia wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty, składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, nawet wówczas, jeżeli nie wynikały by z przedmiarów robót, to oznacza to, że ryzyko związane z kalkulacją ceny za przedmiot zamówienia przerzucone jest w całości na wykonawcę. W rezultacie, choćby wykonawca nie ujął w cenie wszystkich kosztów, i tak zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w całości, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zresztą wyraźnie zapowiedział, że kosztorysy nie będą podstawą odrzucenia oferty i mają charakter informacyjny. W konsekwencji Izba uznała, że nie było podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych."

- Wyrok z 16 marca 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 139/10): "( ) w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Zamawiający wyraźnie wskazał, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia, a ofertę należy opracować ,,w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia" (załącznik III do SIWZ, str. 38). O zakresie prac do wykonania decyduje tylko i wyłącznie dokumentacja techniczna. Wykonawca składając ofertę wyraźnie oświadczył (pkt 8.3 formularza ofertowego), że za kwotę podaną w ofercie wykona całościowy - a więc zgodny z dokumentacją projektową - zakres zamówienia. Wobec powyższego brak jednego z kosztorysów ofertowych nie wpływa na ocenę, czy treść oferty Odwołującego jest zgodna z treścią SIWZ. Na treść oferty nie wpływa bowiem sama okoliczność, czy do oferty załączono określony dokument wskazany w SIWZ, lecz należy każdorazowo badać, jaki wpływ ma ten (brakujący) dokument na treść oferty rozumianą jako zakres przyszłego świadczenia wykonawcy. W sytuacji, gdy cena oferty jest ceną ryczałtową, kosztorys, który należy załączyć do oferty, co do zasady nie jest treścią oferty - bowiem nie wynika z niego zakres świadczenia wykonawcy, a zasada ta nie została przez Zamawiającego w żaden sposób zmodyfikowana w SIWZ. Treść oferty winna zawierać takie określenie przedmiotu zamówienia i ceny, aby można było zawrzeć umowę na przedmiot zamówienia opisany w SIWZ. W okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że Odwołujący zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ, za cenę podaną przez niego w formularzu ofertowym."

- Wyrok z 31 marca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 345 /09): "Izba podziela stanowisko odwołującego, iż w sytuacji, gdy cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, wady dokumentów, na podstawie których dokonano jej wyliczenia, nie mają znaczenia dla poprawności oferty (wyrok KlO z 2008-07-02 sygn. akt KlO/UZP 616/08), a kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze."

- Wyrok z 20 lutego 2006 r. (sygn.. akt. UZP/ZO/0-430/06): "Domaganie się przez zamawiającego kosztorysu może mieć uzasadnienie tylko jako materiał informacyjno-pomocniczy. Przy cenie ryczałtowej kosztorys nie może być podstawą do oceny ofert".

- Wyrok z 7 lutego 2006 r. (sygn.. akt. UZP/ZO/0-290/06): "W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający nie ma podstaw do odrzucenia oferty z powodu występujących w jej kosztorysie ofertowym rozbieżności w stosunku do kosztorysu nakładczego w zakresie rodzaju wycenionych materiałów i ich ilości".

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl