Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Pytanie

Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych m.in. sprzątaczek. Stosunek pracy z tymi osobami wygasł z dniem 1.11.2012 r. Usługę sprzątania musieliśmy zlecić firmie zewnętrznej. Nie opłacało się nam udzielać zamówienia na okres 1- 2 miesięcy. Dlatego udzieliliśmy zamówienia na okres 12 miesięcy, licząc od 1.11.2012 r., na usługę sprzątania całej uczelni, w tym też basenu. Łączna wartość tego zamówienia wyniosła 770.000 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy byli zsumować obie wartości zamówień?

Odpowiedź

Nie musisz sumować wartości wskazanych zamówień.

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Z kolei art. art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z przytoczonej treści przepisu wynika, że nie ma zakazu dzielenia zamówienia w każdym przypadku lecz tylko wówczas, gdy wiązałoby się to z chęcią uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące konieczności łączenia zamówień tego samego rodzaju i traktowania ich jako jedno zamówienie, należy przeanalizować kwestię, czy przedmiotowe zamówienie może być wykonane w tym samym czasie oraz czy może być wykonane przez jednego wykonawcę.

W Twoim przypadku konieczność udzielenia zamówienia na usługę sprzątania całej uczelni pojawiła się w trakcie obowiązywania umowy na sprzątanie basenu. A zatem nie było możliwe udzielenie tych dwóch zamówień w tym samym czasie. Biorąc powyższe pod uwagę, szacując wartość zamówienia na usługę sprzątania całej uczelni, w tym basenu nie musisz odnosić się do wartości szacunkowej sprzątania samego basenu. Brak jest bowiem istnienia związku czasowego pomiędzy ww. zamówieniami.

Orzeczenie

Na potwierdzenie tej tezy warto przytoczyć uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z 12 października 2010 r. (sygn. akt KIO/KD 68/10): "W ocenie Izby, aby stwierdzić czy zamawiający dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części, należy niewątpliwie wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy. Istotne znaczenie w szczególności posiada ustalenie rodzaju zamówienia oraz jego przeznaczenia (podobieństwo funkcji technicznych lub gospodarczych), możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę, a także ustalenie istnienia związku czasowego pomiędzy powiązanymi ze sobą funkcjonalnie zamówieniami, które mają być zrealizowane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej. Konieczne jest także ustalenie, iż skutkiem zaniżenia wartości zamówienia lub braku zsumowania wartości części zamówienia było niezastosowanie procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uzależniających rodzaj procedury od wartości zamówienia".

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem z doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Obecnie zajmuje się audytem wewnętrznym i kontrolą. www.portalzp.pl