Partnerzy serwisu:
Rozwiązana umowa z winy wykonawcy. Co zrobić w momencie, kiedy ponownie startuje w organizowanym przez Ciebie przetargu?

Pytanie

W przetargu ofertę złożyła firma, z którą kiedyś już rozwiązaliśmy umowę z jej winy. Miało to miejsce 2 lata temu i dotyczyło umowy cywilnoprawnej o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro. Czy w tym przypadku można wykluczyć wykonawcę z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Powinieneś wykluczyć wykonawcę z postępowania, nawet jeżeli umowa, którą rozwiązałeś z winy oferenta dotyczyła zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro.

Masz obowiązek wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, z którymi rozwiązałeś albo wypowiedziałeś umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo odstąpiłeś od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp).

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania adekwatne do twojego przypadku

Powyższa przesłanka dotyczy wykluczenia wykonawcy przez konkretnego zamawiającego, z którym wcześniej łączył go stosunek prawny. Wykluczenie uzależnione jest od łącznego wystąpienia następujących okoliczności:

1. Rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego,

2. Nastąpiło to z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca

3. Nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

4. Wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro też jest zamówieniem publicznym?

Z przedstawionego przez Ciebie stanu faktycznego wynika, że zamawiający dwa lata temu rozwiązał umowę z winy wykonawcy. Jeśli jeszcze dodatkowo wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy można uznać, że zostały spełnione przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że umowa ta dotyczyła zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro. Przez zamówienie publiczne należy bowiem rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro wciąż pozostaje zamówieniem publicznym, lecz tylko takim do którego nie stosuje się przepisów ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, art. 4 pkt 8 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl