Partnerzy serwisu:
Wykonawca, który dokona przekreślenia, poprawki w składanej ofercie powinien dopilnować, aby wszystkie tego typu zmiany były podpisane lub parafowane.

Zamawiający może w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagać, aby wszystkie zmiany w treści oferty były podpisane lub zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Zapis tego rodzaju nie stanowi jednak wystarczającego samoistnego uzasadnienia dla podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z treścią siwz, w przypadku gdy poprawki w treści oferty dokonane przez wykonawcę nie zostały parafowane.

W wyroku z dnia 24 lipca 2012 r. sygn. akt: KIO 1442/12 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wymaganie podpisania lub parafowania zmian oferty ma jedynie formalny, nie merytoryczny charakter, zatem jego niezachowanie nie może przynieść skutku w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ocenie Izby art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP nakazuje odrzucenie oferty jedynie w razie stwierdzenia merytorycznej niezgodności oferty z merytorycznym, materialnym wymaganiem zamawiającego i jedynie w razie braku możliwości usunięcia tej niezgodności zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - wskazany przepis nakazuje Zamawiającemu poprawienie w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych.

Ponieważ wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące parafowania zmian w treści oferty mają jedynie charakter formalny zatem art. 89 ust. 1 pkt. 2 nie znajduje zastosowania.

W celach dowodowych wykonawca, który dokona przekreślenia, poprawki w składanej ofercie powinien, co do zasady dopilnować, aby wszystkie tego typu zmiany były podpisane lub parafowane. Jednocześnie brak takiej parafy bądź podpisu nie daje podstaw, tak zamawiającemu jak i konkurencyjnemu wykonawcy, do podnoszenia wskazanego braku jako wyłącznej podstawy odrzucenia oferty.

Wynikający z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych materialny aspekt treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści oferty odnosi się w szczególności do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. O niezgodności treści oferty z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Brak parafowania przekreślenia zapisu oferty nie ogranicza możliwości wykonania zamówienia. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą zmieniać bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, które w art. 87 ust. 2 nakazują zamawiającemu obligatoryjne poprawienie oferty wykonawcy.

W konsekwencji zamawiający przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu braku zaparafowania przez wykonawcę zmiany (poprawki, przekreślenia, itp.) w treści oferty powinien zweryfikować, czy możliwe jest uprzednie zastosowanie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą zamawiający zobowiązuje wykonawcę przystępującego do przetargu, aby wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski itp.) były podpisane lub parafowane przez wykonawcę, gdyż w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona nie mają mocy bezwzględnie obowiązującej.