Partnerzy serwisu:
Zamawiający po wszczęciu postępowania może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Pytanie

Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Co powinienem w tej sytuacji zrobić - podpisać umowę i mieć dłuższe terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej, czy może bezpieczniej przeprowadzić procedurę od nowa?

Odpowiedź

Zamawiający może zamieścić ogłoszenie ex ante we właściwym "organie promulgacyjnym" (w zależności od wartości szacunkowej zamówienia), jednakże musisz się wstrzymać z podpisaniem umowy do upływu terminów wskazanych w art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brak opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Taka konstrukcja ma na celu zapewnienie wykonawcom faktycznej realizacji ich uprawnień polegających na możliwości zakwestionowania czynności zamawiającego dotyczącej wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający uzewnętrznia ją bądź przez ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, bądź przez ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

"Faktyczną korzyścią" dla zamawiającego, planującego udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, wynikającą z opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, jest uchylenie sankcji unieważnienia umowy, w przypadku gdy wprawdzie zamawiający zastosował ten tryb z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, jednakże wystąpiły łącznie poniższe okoliczności tj.:

- zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą,

- umowa została zawarta (w zależności od wartości zamówienia) odpowiednio po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

W tym miejscu, należy zwrócić uwagę na literalne brzmienie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które jest następujące: "Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich [od 20.02.2013 - Urzędu Publikacji Unii Europejskiej] ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ( )."

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca nie zastrzegł żadnego terminu zawitego liczonego od dnia wszczęcia postępowania, po upływie którego ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy obarczone byłoby cechą bezwzględniej nieważności (tj. nie wywierałoby żadnych skutków prawnych). W przepisie tym nie użyto również wyrażenia "niezwłocznie po wszczęciu", co dodatkowo wzmacnia argumentację za tezą, iż ogłoszenie ex ante może być zamieszczone/przekazane teoretycznie nawet rok po wszczęciu postępowania byleby zawarciem umowy (co wynika z istoty tego ogłoszenia).

Zatem, aby skorzystać z dobrodziejstwa jakie stwarza ogłoszenie ex ante, możesz na obecnym etapie postępowania zamieścić takie ogłoszenie we właściwym "organie promulgacyjnym" (w zależności od wartości szacunkowej zamówienia), jednakże musisz się wstrzymać z podpisaniem umowy do upływu terminów wskazanych w art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp tj:

- po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

- po upływie 10 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

Podstawa prawna: art. 66 ust. 2; art. 146 ust. 2 pkt 1); art. 182 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm). www.portalzp.pl