Partnerzy serwisu:
Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się gdy spełnione są kumulatywnie okoliczności. Jedną z nich to sytuacja, w której zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego.

Pytanie

Zwracam się o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art.3 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.4 ust.2a oraz ust.3 lit.l w następującej sytuacji. Szpital Powiatowy planuje wzięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań w stosunku do swoich kontrahentów w wysokości 12 mln złotych ze spłatą na okres 15 lat. Czy jako jednostka sektora finansów publicznych, której organem założycielskim jest samorząd powiatowy, możemy zawrzeć umowę na ww kredyt - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych? Szpital nie jest klientem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Odpowiedź

Uprawnione jest zawarcie przez szpital umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielnie długoterminowego kredytu bez konieczności stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Brak jest obowiązku przestrzegania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 4 pkt 3 lit. l tej ustawy Pzp). Nie dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego.

A zatem ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się gdy spełnione są kumulatywnie następujące okoliczności:

- przedmiotem zamówienia są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące obsługi bankowej,

- obsługa bankowa dotyczy zamawiającego, który jest jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych albo jest inną niż jednostka sektora finansów publicznych, państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oraz

- zamawiający nie jest jednostką samorządu terytorialnego.

Jednostki budżetowe należą do sektora finansów publicznych.

Katalog jednostek sektora finansów publicznych został wskazany w art. 9 ustawy o finansach publicznych, i zawiera następujące jednostki:

- organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

- jednostki budżetowe;

- samorządowe zakłady budżetowe;

- agencje wykonawcze;

- instytucje gospodarki budżetowej;

- państwowe fundusze celowe;

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

- Narodowy Fundusz Zdrowia;

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

- uczelnie publiczne;

- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

- państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;

- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Szpital to samodzielna jednostka?

Szpital, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej, jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego. Wykonuje on działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego. Przyjmując wyjaśnienia, iż organem założycielskim szpitala jest samorząd powiatowy, należy uznać, zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 7 ustawy o działalności leczniczej, że ten podmiot leczniczy może być prowadzony w formie:

- spółki kapitałowej (wówczas nie jest jednostką sektora finansów publicznych - arg. art. 9 pkt 14), albo

- jednostki budżetowej, albo

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Żaden z wyżej wymienionych podmiotów nie jest jednostką samorządu terytorialnego. Są nimi bowiem gmina, powiat i województwo.

A zatem, w mojej ocenie, uprawnione jest zawarcie przez szpital umowy z BGK na udzielnie długoterminowego kredytu bez konieczności stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 3 lit l; art. 3 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych; art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.)

art. 2 ust. 1 pkt 9; art. 6 ust. 2; art. 7 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.)

*Autor jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Prowadzi szkolenia dla zamawiających i wykonawców.

www.portalzp.pl