Partnerzy serwisu:
Nieodebranie przesyłki z urzędu pocztowego w ciągu 14 dni (zarówno niezawinione jak i celowe) powoduje, że doręczenie pisma uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie pisma.

Pytanie

Co mam zrobić jeśli wykonawca nie odebrał listu poleconego z oryginałem ubezpieczenia gwarancji zapłaty wadium? Dokument jest jeszcze ważny przez 4 dni. Czy należy wysłać go ponownie?

Odpowiedź

W opisanym przypadku należy dokonać zwrotu wadium. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą) niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania.

Ponieważ ustawodawca nie reguluje w żaden sposób opisanej sytuacji, dlatego w mojej opinii należy w tym przypadku przez analogię kierować się dyspozycją innych przepisów prawnych dotyczących doręczeń przesyłek. W szczególność art. 136 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46 Ordynacji podatkowej, art. 131 Kodeksu postępowania karnego. Wynika z nich, że nieodebranie przesyłki z urzędu pocztowego w ciągu 14 dni (zarówno niezawinione jak i celowe) powoduje, że doręczenie pisma uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie pisma. Jest to tzw. fikcja prawna - przesyłkę uważa się za doręczoną, mimo, iż faktycznie nie została ona odebrania. Zamawiający nie ma wpływu na zachowanie wykonawcy, a w szczególności na to, czy odbierze on przesyłkę poleconą, czy też tej czynności zaniecha. A zatem należy uznać, że doręczenie wykonawcy gwarancji wadialnej nastąpiło z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie wysłanego listu poleconego. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia z całej Polski >>

W tej sytuacji wszelkie skutki (np. finansowe) faktycznego nieodebrania dokumentu z poczty ponosić będzie sam wykonawca. W mojej opinii zamawiający nie ma obowiązku ponownego odsyłania gwarancji wykonawcy i może zatrzymać ją u siebie do czasu wygaśnięcia jej obowiązywania. Po tym terminie zasadne będzie odesłanie dokumentu do jego wystawcy (banku lub ubezpieczyciela) oraz ewentualne przekazanie wykonawcy informacji o tej czynności do jego wiadomości.

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autora jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl