Partnerzy serwisu:
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Wybór firm odpowiedzialnych za wywóz śmieci od mieszkańców musi zostać poprzedzony przetargiem zorganizowanym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z dniem 01 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazana ustawa zobowiązuje gminy między innymi do:

- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

- ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji,

- utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazane zostały miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

- udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedzialność za wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przechodzi z dniem 01 lipca 2013 r. na gminę. W konsekwencji gminy są obowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy na korzyść zamawiającego i wykonawcy?

Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne musi zostać przeprowadzony w formie przetargu. Zgodnie z wskazaną na wstępie ustawą ogłaszając przetarg na wybór firmy odbierającej odpady w specyfikacji istotny warunków zamówienia należy określić w szczególności:

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;

5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym spółki utworzone przez gminy mogą uzyskać zlecenie na świadczenie usług w zakresie odbierania i wywozu śmieci od mieszkańców, jeżeli złożą najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Ze względu na zapis art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wydaje się możliwe udzielanie zamówień in-house przez gminę własnej spółce celowej utworzonej w celu odbierania śmieci od mieszkańców.