Partnerzy serwisu:
Wykonawca będący osobą fizyczną składa stosowne oświadczenie, a nie odpis z właściwego rejestru.

Pytanie

Prowadzimy przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Jednym z dokumentów, jakie przedstawia wykonawca jest aktualny odpis z właściwego rejestru. Wykonawca będący osobą fizyczną przedstawia w ofercie wpis do działalności gospodarczej, jednak wystawiony w marcu, czyli już nieważny. Wzywamy go do uzupełnienia dokumentów. Jednak zastanawiam się, czy on ma przedstawić aktualny wpis do działalności gospodarczej, czy oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Wykonawca będący osobą fizyczną składa stosowne oświadczenie, a nie odpis z właściwego rejestru. W tej sytuacji powinieneś wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentu wymaganego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia.

Odpis z EDG nie zawierał kompletnych informacji

Powód dla jakiego zrezygnowano z możliwości żądania odpisu z EDG, która istniała do 31.12.2009 r. był taki, że nie było tam informacji z zakresu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Brak podstaw do żądania zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej": "(...) Ze względu na brak ujawnienia w treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej informacji dotyczących upadłości podmiotu wpisanego, należy stwierdzić, że pojęcie "właściwy rejestr", o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, nie obejmuje ewidencji działalności gospodarczej.(...)"

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.); § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 209 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. www.portalzp.pl