Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2012 roku udzielali zamówień publicznych o wartości wyższej niż 14.000 euro do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.

Realizując zobowiązanie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 25 sierpnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155 poz. 1110). Sprawozdanie musi dotyczyć roku kalendarzowego, tzn. dane zawarte w sprawozdaniu obejmują zamówienia udzielone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Za zamówienia udzielone należy przyjąć zamówienia, w których doszło do podpisania umowy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 r. W sprawozdaniu uwzględnia się również umowy, które zostały zawarte w roku objętym sprawozdaniem, ale ich realizacja została przewidziana na lata następne. W wartości udzielonych zamówień uwzględnia się kwoty, na jakie zostały zawarte umowy, a nie rzeczywiste zaangażowanie zamawiającego. Przykładowo, jeżeli zamawiający udzielił zamówienia na usługi ochrony na lata 2012 - 2015, w sprawozdaniu należy wskazać kwotę realizacji całego zamówienia (wynikającą z zawartej umowy), a nie tylko wysokość faktur zapłaconych w roku 2012r.

W sprawozdaniu nie uwzględnia się postępowań unieważnionych oraz postępowań ogłoszonych w 2012 r., ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zasady składania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226) wprowadziło wzory formularzy z udzielonych zamówień - odrębne dla zamawiających klasycznych i dla zamawiających sektorowych. Zamawiający składając sprawozdanie zobowiązany jest do wypełnienia właściwego druku.

Wypełniając druk sprawozdania należy przestrzegać poniższych wymogów:

- jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie,

- w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę,

- zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach.

- w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej. 20 lutego kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy na korzyść przedsiębiorców?

Termin złożenia sprawozdania

Z obowiązku sporządzenia sprawozdania wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 1 marca każdego roku, następującego po roku którego dotyczy sprawozdanie (zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wskazany termin jest terminem zawitym tzn. nie podlega przedłużeniu, np. ze względu na dużą liczbę udzielonych zamówień lub inne powody po stronie podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania. Nieprzekazanie sprawozdania w wymaganym terminie zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do przesłania sprawozdania zobowiązani są zarówno zamawiający klasyczni jak i zamawiający sektorowi.