Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

W obowiązującym stanie prawnym największy stopień sformalizowania procedur udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649) próg:

- 130.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych - dotyczy zamawiających z sektora finansów publicznych (np. ministerstwa i ich jednostki organizacyjne, policja, wojsko, straż pożarna),

- 200.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych - dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, uczelni publicznych,

- 400.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dotyczy zamawiających sektorowych zdefiniowanych w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. np. spółek energetycznych, spółek wodociągowych, kopalni.

W przypadku zamówień o niższych wartościach od wskazanych powyżej zamawiający ma większą swobodę w udzielaniu zamówień publicznych. Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt. 8 obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje gdy wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza równowartość 14.000 euro. Wskazany próg określa dolną granicę poniżej, której każdy zamawiający może w sposób dowolny kształtować procedury zakupowe dotyczące kontraktów opłacanych ze środków publicznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wartość zamówień udzielanych poniżej progów unijnych stanowi ponad 30% łącznej wartości kwot wydatkowanych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz mając na celu odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień publicznych o najmniejszej wartości, Urząd Zamówień Publicznych opracował propozycję nowelizacji przepisów dotyczących progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwiększenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych próg określony w art. 4 pkt. 8, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy zostanie zwiększony z kwoty 14.000 euro do 20.000 euro.

Wskazana zmiana, niewątpliwie wpływająca na usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych o najniższej wartości powinna wejść w życie możliwie niezwłocznie, gdyż jak się wydaje panuje powszechna zgoda, tak udzielających zamówienia jak i firm ubiegających się o publiczne kontrakty, dla upraszczania i usprawniania systemu zamówień publicznych.

 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.
 • Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec
  Zamawiający po wszczęciu postępowania może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.