Partnerzy serwisu:
Referencje mogą stanowić dokument określający, czy wymienione w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Pytanie

Czy w złożonym wykazie usług muszą być zawarte wszystkie informacje na potwierdzenie spełnienia warunku np. wiedzy i doświadczenia, jeżeli z załączonych referencji jesteśmy w stanie wyczytać wszystko czego wymagaliśmy? Wykonawca w złożonej ofercie wypełnił wszystkie kolumny wykazu usług. Nie dopisał jedynie, że obsługiwał 25 000 mieszkańców. Zamawiający był jednak w stanie wprost wyczytać tę informację z referencji. Czy możemy uznać, że wykaz został złożony prawidłowo?

Odpowiedź

Oprócz wykazu również treść referencji umożliwia wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że istnieją odmienne poglądy w kwestii, czy referencje mogą potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, czy tylko należyte wykonanie wskazanych w żądanym przez zamawiającego wykazie prac.

Zgodnie z jedną interpretacją tylko wykaz wykonanych robót jest dokumentem, na podstawie którego stwierdza się wykonanie postawionego przez zamawiającego warunku. Referencje mogą natomiast stanowić dokument określający, czy wymienione w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała w jednym ze swoich wyroków, że rozstrzygające w przedmiocie doświadczenia jest oświadczenie wykonawcy, bowiem to wykaz robót budowlanych należy przedstawić na potwierdzenie spełniania warunku wymaganego doświadczenia, zaś do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. Z powyższego wynika, że referencje przedstawiane są na inną okoliczność. Służą bowiem innemu celowi. Tak więc, dokumenty przedstawiane obok wykazu mają jedynie umożliwić Zamawiającemu stwierdzenie, że określone zadanie wskazane w wykazie zostało wykonane prawidłowo (wyrok z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 21/09).

Jednakże zgodnie z drugim podejściem do problemu nie znajduje potwierdzenia argumentacja, że wyłącznie wykaz zrealizowanych robót umożliwia wykonawcom wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W innym swoim wyroku Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła poglądu zamawiającego, iż rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów wymaga wykazania spełniania warunku udziału postępowaniu wyłącznie na podstawie wykazu zrealizowanych prac. W § 1 ust. 1 rozporządzenia - jak wynika z jego literalnego brzmienia - wymienione są dokumenty, których zamawiający może żądać "w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy". Wśród nich w pkt. 2 znajdujemy wykaz "robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (...)" wraz z dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zatem w treści postanowień rozporządzenia nie znajduje potwierdzenia argumentacja zamawiającego, że wyłącznie wykaz zrealizowanych robót umożliwia wykonawcom "wykazanie" spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu (wyrok z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 582/10).

Wyrok zapadł na tle nieobowiązującego już rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakiej te dokumenty mogą być składane, jednakże uzasadnienie również w obowiązującym stanie prawnym jest aktualne.

Opiniujący przychyla się do drugiej interpretacji, chociaż przyznaje, że bardziej rozpowszechnione wydaje się być pierwsze podejście. Jednakże wykaz zrealizowanych zamówień, będący oświadczeniem wiedzy wykonawcy nie jest dokumentem bardziej wiarygodnym, niż wystawiane przez podmiot nie będący uczestnikiem postępowania referencje. Oba dokumenty są dokumentami oświadczeniami wiedzy o statusie dokumentów prywatnych. Jak słusznie w powyższym wyroku zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza potwierdzenie przez innego zamawiającego należytego wykonania prac ze szczegółowym ich opisem, może być uznane za bardziej wiarygodne, niż oświadczenie złożone przez zainteresowanego wynikiem postępowania wykonawcę.

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby wykonawca przestawił tylko referencje, choćby ich treść zawierała wszystkie informacje wymagane w wykazie. Dla potwierdzenia warunku wykonawca winien złożyć więcej niż jeden dokument, z treści których winno wynikać spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Legitymacja spełnienia warunku wynika z oświadczenia złożonego przez wykonawcę w wykazie oraz referencjach złożonych wraz z tym wykazem. Zamawiający oceniając spełnienie warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest do badania dokumentów złożonych na potwierdzenie spełnienia warunku łącznie, tzn. badanie informacji zawartych w wykazie wraz z informacjami zawartymi w referencjach bądź innych dokumentach załączonych przez wykonawcę. Nieuprawnionym po stronie Zamawiającego jest dokonywanie oceny tychże dokumentów rozłącznie.

Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze masz możliwość wyjaśnienia ich treści przez wykonawcę.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl