Partnerzy serwisu:
Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia dokumentu konieczne jest, gdy istnieją wątpliwości co do określonych treści żądanych i złożonych dokumentów.

Pytanie

Wykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, gdyż nie jest podmiotem zbiorowym. Jednakże, do złożonej oferty wykonawca dodatkowo dołączył oświadczenie, że jest firmą jednoosobową i nie dotyczą jej przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9.

W związku z tym czy należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonego oświadczenia, domniemając, że omyłkowo wpisał w oświadczeniu "art. 24 ust. 1 pkt 1-9" zamiast "art. 24 ust. 1 pkt 9"?

W innym dokumencie ten sam wykonawca oświadczył, że brak jest podstaw do wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru zał. Nr 2/2 do siwz. Na jaką podstawę prawną zamawiający powinien się powołać występując do wykonawcy o wyjaśnienie? Czy oferent może w odpowiedzi na pismo zamawiającego przedłożyć drugi raz oświadczenie, zmieniając jego treść: z "art. 24 ust. 1 pkt 1-9" na "art. 24 ust. 1 pkt 9"?

Odpowiedź

Nie ma potrzeby wzywać wykonawcy do składania wyjaśnień.

W przedmiotowym przypadku złożone przez wykonawcę oświadczenie, że jest firmą jednoosobową i nie dotyczą go przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter dodatkowy. Zamawiający nie wymagał takiego dokumentu. Natomiast żądanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy tego wykonawcy i stąd nie musiał go składać. Wpisanie w oświadczeniu "pkt 1-9" zamiast prawdopodobnie jedynie "pkt 9" ma zapewne charakter omyłki pisarskiej, zwłaszcza że wykonawca złożył wymagane przez zamawiającego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie całego art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Nie wydaje się potrzebne wzywanie wykonawcy do wyjaśnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten wykorzystuje się, gdy istnieją wątpliwości co do określonych treści żądanych i złożonych dokumentów. Poza tym niezłożenie wyjaśnień, złożenie wyjaśnień niepełnych albo z przekroczeniem wyznaczonego terminu nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji proceduralnych w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania. Nie ma też uzasadnienia do tego, aby wykonawca złożył drugi raz oświadczenie zawierające właściwą treść (właściwe oznaczenie pkt). Byłoby to niecelowe ze względu na fakt, że przedmiotowe oświadczenie nie jest oświadczeniem wymaganym w tym postępowaniu. Nie podważa ono także (nie ma sprzeczności) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tu jak wskazuje się w pytaniu wg wzoru zał. Nr 2/2 do SIWZ).

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

www.portalzp.pl

 • Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Nieodebranie przesyłki z urzędu pocztowego w ciągu 14 dni (zarówno niezawinione jak i celowe) powoduje, że doręczenie pisma uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie pisma.
 • Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Koncesje, zezwolenia lub licencje wymienione zostały w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Rozporządzenie precyzuje również formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.