Partnerzy serwisu:
Koncesje, zezwolenia lub licencje wymienione zostały w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Rozporządzenie precyzuje również formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pytanie

W postępowaniu na zakup paliwa żądałem przedłożenia aktualnej koncesji wymaganej prawem energetycznym. Wykonawca załączył tylko kopię pierwszej strony niniejszego dokumentu. Zawiera ona nr decyzji, podstawę prawną wydania decyzji, nazwę podmiotu, na rzecz którego została wydana oraz okres zobowiązywania koncesji. Czy powinienem wezwać wykonawcę do uzupełnienia całego dokumentu koncesji? Jeden z wykonawców jako podstawę do dysponowania wskazaną stacją paliw wpisał ,,koncesja na obrót paliwami ciekłymi". Proszę o opinię czy powinienem w przedmiotowej sprawie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Odpowiedź

Powinieneś wezwać wykonawcę do uzupełnienia żądanego dokumentu.

Wyjaśnienia

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub siwz, możesz żądać koncesji. W tej sytuacji wykonawca powinien dołączyć do oferty koncesję, a nie jedynie jej pierwszą stronę. Przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wymienia dokumenty (koncesje, zezwolenia lub licencje), a nie ich części.

W kwestii potwierdzenia dysponowania wskazaną stacją paliw, zawsze możesz skorzystać z uprawnienia do żądania od wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty.

Postawa prawna: art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat jest autorką licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zagadnieniom związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

www.portalzp.pl