Partnerzy serwisu:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć wykaz głównych dostaw lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych.

Pytanie

Celem poświadczenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykonania usługi w zakresie opracowania projektu graficznego i wydruku albumów o konkretnej wartości. Ponadto wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Jakie dokumenty potwierdzające ma załączyć wykonawca będący wydawnictwem? Sam wydawał takie albumy i zajmuje się jednocześnie jej sprzedażą. Czy wykonawca może sam sobie wystawić referencje?

Odpowiedź

Może to być wykaz głównych dostaw lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych.

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków w postępowaniach powyżej progów unijnych zamawiający żąda, a w postępowaniach poniżej progów unijnych zamawiający może żądać wykazu wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych mogą to być również dostawy lub usługi wykonywane. Musisz podać ich wartości, przedmioty, daty wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wskazówki co do referencji należy szukać w przepisach unijnych

Z powyższej treści nie wynika przez kogo ma być wystawiony dokument potwierdzający, że dostawy lub usługi znajdujące się w wykazie zostały należycie wykonane. Skoro w opisanym przypadku odbiorcami wydawnictw wykonywanych przez wykonawcę były osoby prywatne, to w mojej opinii można oprzeć się na treści art. 48 ust.2 a (ii) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zgodnie z nim w zależności od charakteru, ilości lub znaczenia, a także przeznaczenia robót budowlanych, dostaw i usług, dowód możliwości technicznych wykonawcy może stanowić jeden lub kilka z poniższych środków:

- wykaz głównych dostaw lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych.

Dowody dostaw i usług należy przedstawić:

- w przypadku gdy odbiorcą był nabywca prywatny

- w postaci zaświadczenia wystawionego przez nabywcę,

- a w razie braku takiego zaświadczenia w postaci oświadczenia wykonawcy.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1. pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych. www.portalzp.pl