Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

Marek Okniński
11.12.2012 09:37
A A A
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji. (Fot. Shutterstock)

W przypadku gdy firma niezadowolona z wyniku przetargu wniesie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązana jest poinformować o tym fakcie również zamawiającego.

Zgodnie z obowiązującą procedurą zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.*

Pobierz: WZÓR przystąpienia do postępowania odwoławczego

Obowiązująca w ustawie Prawo zamówień publicznych instytucja przystąpienia do postępowania odwoławczego ma charakter fakultatywny - tj. wykonawca wezwany nie ma obowiązku przystąpienia do odwołania po którejkolwiek ze stron postępowania odwoławczego. Należy jednak pamiętać, że wykonawca wezwany nie może w przypadku niekorzystnego dla niego wyroku wydanego przez KIO wnosić później samodzielnie odwołania na czynności wykonane przez zamawiającego zgodnie z wyrokiem KIO.

W konsekwencji zwłaszcza w przypadku gdy odwołanie wnoszone jest na wybór najkorzystniejszej oferty, wykonawca którego wybór jest negowany przez konkurującą firmę powinien przystąpić do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, podnosząc argumenty broniące prawidłowości złożonej oferty, a negujące zarzuty podniesione w odwołaniu.

Przystąpienie musi zostać złożone w formie pisemnej w wyżej wskazanym terminie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a jego kopia przesłana do zamawiającego oraz wykonawcy wnoszącego odwołanie.

* Patrz: art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zobacz także
Ogłoszenia różne