Partnerzy serwisu:
Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w lasach państwowych na zamówienie powyżej 14.000 euro, przedsiębiorstwo złożyło wymagane dokumenty. Wadium zostało zabezpieczone poręczeniem ubezpieczeniowym. Do oferty została dołączona kopia, lecz oryginał nie został złożony do kasy zamawiającego. Zabezpieczenie to zostało wystawione kilka dni przed składaniem ofert. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, lecz wykonawca został wykluczony z postępowania. Po obowiązkowym uzupełnieniu dokumentów, firma dostarczyła oryginał zaświadczenia, lecz zamawiający wykluczył go z postępowania ze względu na niewniesienie wadium. Czy miał do tego prawo?

Odpowiedź

Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Istotne jest, czy zamawiający mógłby wystąpić z żądaniem wypłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie kserokopii gwarancji ubezpieczeniowej. Dopiero po sprawdzeniu zapisów gwarancji wadialnej można uznać ją za dokument potwierdzający prawidłowe i skuteczne wniesienie wadium. W sytuacji przeciwnej, tj. uznania, że nie obejmuje ona pełnego zakresu przypadków, w których zamawiający uprawniony jest do zatrzymania wadium, wykonawca powinien zostać wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl