Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem każdego wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów i oświadczeń, jakich zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga zamawiający.

Jeżeli zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) to obowiązek przedłożenia oczekiwanego dokumentu dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W odniesieniu do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 4 (osoby prawomocnie skazane) w przypadku, gdy zamawiający zażąda od podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stosownych dokumentów np. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, wykonawca bez względu na formę organizacyjno - prawną podmiotu ubiegającego się o zamówienie zobowiązany jest do ich przedstawienia.

Obowiązkiem każdego wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów i oświadczeń, jakich zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga zamawiający.

Katalog dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawców ma na celu potwierdzenie, że nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Tym samym nie chodzi jedynie o istnienie wymaganych okoliczności faktycznych, takich jak np. niekaralność w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również o potwierdzenie tego stanu przez aktualny dokument formalny, wystawiony przez wykonawcę (oświadczenie), bądź wydany przez uprawniony do tego podmiot (np. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

W związku z powyższym jeżeli zamawiający w treści siwz zamieścił wymóg przedstawienia zaświadczenia z KRK, wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązani są do złożenia stosownego dokumentu. W przypadku braku takiego obowiązku za wystarczające uznać należy załączenie do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikać brak zaistnienia okoliczności wykluczających wykonawcę, składającego oświadczenie z udziału w przetargu w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. potwierdzenia, że oferty nie składają osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.