Partnerzy serwisu:
Nie ma przeszkód prawnych, aby ogłoszenia, które nie podlegają obowiązkowej publikacji w Biuletynie ZP zostały w nim opublikowane. Należy jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii.

Pytanie

Przez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały z tego błędu?

Odpowiedź

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów regulujących udzielanie czy kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W praktyce możliwe jest jednak zamieszczenie w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu, którego zamieszczenie w nim ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe.

Przy zamówieniach poniżej 14.000 euro również musisz stosować podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W związku z powyższym posiadasz swobodę odnośnie podjęcia decyzji, w jaki sposób chcesz uregulować udzielanie ww. zamówień. Jednakże z uwagi, iż również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro powinny realizować podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, w tym zasadę jawności postępowania, nie ma przeszkód prawnych aby ogłoszenia, które nie podlegają obowiązkowej publikacji w Biuletynie ZP zostały w nim opublikowane. Taka możliwość jest wskazana w art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce przy zamieszczaniu takiego ogłoszenia należy jednak pamiętać o zaznaczeniu w odpowiedniej rubryce, iż jest to publikacja nieobowiązkowa.

Kiedy możesz dokonać zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Jeżeli natomiast dojdzie do omyłkowego zaznaczenia, iż wyżej omawiana publikacja jest obligatoryjna, istnieje możliwość poprawy omyłkowo podanych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu informacji, w drodze zamieszenia w Biuletynie ZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Formularz przedmiotowego ogłoszenia zawiera rubrykę, w której wskazuje się jakiego rodzaju ogłoszenia dotyczy zmiana. W tym przypadku należy wskazać na ogłoszenie o zamówieniu, a następnie po wypełnieniu kolejnych rubryk, w sekcji II. 1) "Zmiana ogłoszenia" ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wskazać należy zarówno treść obecnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz treść jaką to ogłoszenie powinno mieć po dokonanej zmianie.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu powinna nastąpić niezwłocznie po wykryciu przez Ciebie zaistniałej omyłki.

Omyłka formalna

Omawiana omyłka, jako że popełniona została już po udzieleniu zamówienia i nie ma wpływu na jego wynik, w razie niedokonania przez Ciebie zmiany ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, powinna zostać uznana za tzw. omyłkę formalną. Nie ma istotnego znaczenia dla prowadzonego postępowania.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69), załącznik nr 7.

* Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl