Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje fakultatywną możliwość wypłacenia zaliczek wykonawcom zamówienia publicznego, w przypadku gdy zamawiający przewidzi możliwość jej wypłacenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z rządowym projektem nowe przepisy mają zobowiązywać zamawiającego do wypłacenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane.

Możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki, zostały wprowadzone między innymi w celu ułatwienia, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywania zamówienia publicznego.

Decyzja o wypłaceniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego należy obecnie do kompetencji zamawiającego. Jednak jak pokazuje dotychczasowa praktyka z możliwości wypłacenia zaliczki korzysta stosunkowo niewielu zamawiających.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wprowadzenie obowiązku wypłacenia zaliczki w przypadku gdy termin wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane przekracza okres 12 miesięcy.

Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć płynność finansową firm budowlanych oraz umożliwić bieżące regulowanie płatności wobec podwykonawców robót budowlanych.

Należy zauważyć, że zamawiający wypłacając zaliczkę na poczet wykonania zamówienia publicznego powinien w treści umowy zawrzeć klauzulę o zwrocie kwoty zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakiejkolwiek przyczyny - w tym np. sytuacji określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien również żądać zwrotu kwoty zaliczki niezależnie od przysługujących mu kar umownych. Termin ewentualnego zwrotu zaliczki powinien być określony w postanowieniach umowy.