Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Kodeksem cywilnym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom życia społecznego.

Pytanie

Przetarg nieograniczony obejmuje usługę przygotowania posiłków w siedzibie zamawiającego - przy użyciu jego pomieszczeń i urządzeń, wobec tego czy dopuszczalne jest aby zamawiający płacił miesięczne wynagrodzenie za świadczenie w/w usługi, a jednocześnie wykonawca będzie płacił zamawiającemu miesięczny ryczałt za dzierżawę wykorzystywanych pomieszczeń i urządzeń na podstawie dołączonej do siwz umowy na dzierżawę.

Odpowiedź

Strony umowy mogą tak ułożyć między sobą stosunek prawny, że jednocześnie obie otrzymają korzyść majątkową.

Zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z Kodeksem cywilnym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom życia społecznego (art. 3531 kc).

W wyniku tak opisanego przez Ciebie i skonstruowanego stosunku prawnego obie strony otrzymują świadczenia ekwiwalentne: zamawiający otrzymuje usługę przygotowania posiłków w zamian za miesięczne wynagrodzenie dla wykonawcy, natomiast wykonawca dzierżawi sprzęt i pomieszczenia zamawiającego za miesięczny ryczałt. A zatem obie strony otrzymują korzyść majątkową.

W sytuacji, gdy jedną stroną takiego stosunku prawnego jest zamawiający zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i zachodzą przesłanki do jej stosowania należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

www.portalzp.pl