Partnerzy serwisu:
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga aby cena była zawsze jednym z kryteriów oceny złożonych ofert. Zamawiający ma jednak prawo ustalić poza ceną inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, między innymi może to być kryterium jakości.

Ustalając kryterium oceny ofert zamawiający zobowiązany jest podać znaczenie tego kryterium oraz opisać sposób oceny ofert w ramach przyjętego kryterium.

W przypadku kryterium jakości zamawiający powinien sprecyzować możliwie dokładnie zasady oceny złożonych ofert. Opis powinien wskazywać na podkryteria wchodzące w skład kryterium jakości. W ramach każdego z podkryteriów zamawiający w sposób opisowy powinien sprecyzować jakie elementy będzie brał pod uwagę i ile punktów można za nie uzyskać.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.

W konsekwencji trudno wymagać, aby każdy z członków komisji oceniającej złożone oferty, przyznał w ramach kryterium jakościowego taką samą ilość punków - jednocześnie należy zaznaczyć, iż czynienie zarzutu z takiej równości nie przesądza o dokonaniu przez zamawiającego czynności niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga, aby indywidualna ocena kryterium jakościowego dokonywana przez członków komisji przetargowej była jednakowa.

W wyroku z dnia 31 sierpnia 2010 r. sygn. akt: KIO 1760/10 Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że członkowie komisji przetargowej mają prawo w zakresie oceny ofert w kryterium "jakość" przyznać dokładnie taką samą ilość punktów. Zarzuty, że dokonywanie przez każdego z członków komisji całkowicie identycznej oceny ofert w kryterium jakości świadczą o naruszeniu zasady indywidualizacji oceny przez każdego z członków komisji nie zasługują na uwzględnienie.

W uzasadnieniu wyżej wskazanego wyroku KIO zważyła, że indywidualna ocena ofert nie oznacza zakazu wymiany poglądów, dyskusji w obrębie składu członków komisji dokonujących takiej oceny. Brak również podstaw do podważania wyników oceny ofert, w przypadku gdy dokonana przez członków komisji ocena będzie jednomyślna - nie świadczy to jeszcze o zmowie.

Członkowie komisji mają prawo przyznania takiej samej ilości punktów. Natomiast uzasadnienie podjętej decyzji również może być sporządzone wspólnie o ile zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stanowią inaczej tj. nie określają w sposób precyzyjny zasad oceny kryterium jakościowego.

 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.
 • Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązująca od dnia 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza do systemu zamówień publicznych nowe rozwiązanie systemowe. Zamawiający, na czas określony, może ustanowić system kwalifikowania wykonawców.