Partnerzy serwisu:
Obowiązująca od dnia 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza do systemu zamówień publicznych nowe rozwiązanie systemowe. Zamawiający, na czas określony, może ustanowić system kwalifikowania wykonawców.

Zaletą systemu jest zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Przepis art. 134a ustawy Prawo zamówień publicznych został wprowadzony w celu wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisu art. 53 dyrektywy 2004/17/WE tzw. dyrektywy sektorowej, dotyczącego tworzenia i utrzymywania systemów kwalifikowania wykonawców. Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców jest wyłączną kompetencją zamawiającego. System kwalifikacji wykonawców może być stosowany wyłącznie przez tzw. Zamawiających sektorowych określonych w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Czytaj ujednolicony tekst ustawy >>

System kwalifikowania polega na prowadzeniu przez zamawiającego wykazu wykonawców, na podstawie wcześniej przeprowadzonych procedur kwalifikacji obejmujących konkretną kategorię zamówień. Celem wprowadzonych przepisów jest umożliwienie zamawiającym zaoszczędzenia czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji oraz przedstawiania stosownych dokumentów przez wykonawców oraz umożliwienie zamawiającemu dysponowania pulą potencjalnych wykonawców, gdy zamierza on udzielić zamówienia w trybie negocjacyjnym lub ograniczonym.

Tylko na czas oznaczony

System kwalifikacji wykonawców można ustanowić wyłącznie na czas oznaczony. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje górnej granicy czasu trwania systemu kwalifikacji wykonawców.

W przypadku gdy system kwalifikacji wykonawców ustanowiony jest na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega corocznie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ustanawiając system kwalifikacji wykonawców zamawiający zobowiązany jest udostępniać na swojej stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców przez cały okres trwania systemu.

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, aby wykonawcy zainteresowani przystąpieniem do systemu mogli złożyć stosowny wniosek przez cały okres jego trwania.

Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców składa wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez zamawiającego i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nie są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców przy kolejnych zamówieniach objętych tym systemem, o ile złożone dokumenty są aktualne, w rozumieniu odrębnych przepisów.

 • Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Czy zatem wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest złamaniem Prawa zamówień publicznych?
 • Prokurent podpisując ofertę nie musi przedstawiać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Instytucja prokury jako szczególnego rodzaju pełnomocnictwo została określona w Kodeksie Cywilnym. Prokurent podpisując ofertę nie musi przedstawiać udzielonego pełnomocnictwa. Wystarczającym jest uwidocznienie prokurenta we wypisie z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.