Partnerzy serwisu:
Instytucja prokury jako szczególnego rodzaju pełnomocnictwo została określona w Kodeksie Cywilnym. Prokurent podpisując ofertę nie musi przedstawiać udzielonego pełnomocnictwa. Wystarczającym jest uwidocznienie prokurenta we wypisie z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prokurent podpisując ofertę nie musi przedstawiać udzielonego pełnomocnictwa, wystarczającym jest uwidocznienie prokurenta w wypisie z rejestru przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje prokury: łączną i oddziałową.

Prokura łączna może być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie.

W przypadku prokury oddzielnej mamy do czynienia z tzw. prokurą samoistną. Prokura oddziałowa jest rodzajem prokury, który można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. Ten rodzaj prokury jest rzadziej spotykany wśród podmiotów składających oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Według zasad zawartych w kodeksie spółek handlowych spółkę kapitałową reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Powyższe stwierdzenie nie wyłącza prawa do ustanowienia prokury samoistnej lub łącznej i nie ogranicza uprawnień prokurenta wynikających z wskazanych na wstępnie przepisów o prokurze. Ograniczenie sposobu reprezentacji spółki odnosi się w takim wypadku jedynie do członków zarządu. Nie ma mocy obowiązującej wobec prokurenta.

Jeżeli zatem udzielona została prokura samoistna (koniecznym jest stosowny zapis w rejestrze przedsiębiorców), to prokurent może samodzielnie reprezentować spółkę.

Ponadto członek zarządu spółki może w powyższej sytuacji występować wspólnie nie tylko z prokurentem samoistnym, ale również z jednym z prokurentów łącznych.

Podobna sytuacja będzie występować, jeżeli wspólnicy spółki osobowej postanowią, że spółkę może reprezentować dwóch wspólników łącznie lub jeden wspólnik wraz z prokurentem. Jak wygrać przetarg? Kilka cennych porad dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czytaj >>

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przewyższa tzw. progi unijne (określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zobowiązany jest zażądać między innymi aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku spółek wpisanych do KRS, stosowne zaświadczenie z KRK muszą przedstawić wszyscy członkowie zarządu.

Prokurent (prokurenci) wymieniony w KRS, bez względu na rodzaj prokury, nie musi załączać do oferty przetargowej zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

Powyższe dotyczy również sytuacji gdy prokurent podpisuje ofertę przetargową. Wskazać należy, że prokurent może podpisywać oferty przetargowe bez załączania pełnomocnictwa. Koniecznym jednak jest aby prokurent uwidoczniony był w Krajowym Rejestrze Sądowym wykonawcy, którego ofertę podpisuje.

* Instytucja prokury została określona w Dziale VI Rozdział III Kodeksu Cywilnego.

 • Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka
  Błędne wskazanie stawki VAT, nawet gdy zamawiający nie określił jej w siwz, skutkuje odrzuceniem oferty.
 • Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.