Partnerzy serwisu:
Błędne wskazanie stawki VAT, nawet gdy zamawiający nie określił jej w siwz, skutkuje odrzuceniem oferty.

Pytanie

Zamawiający stwierdził, że wykonawcy zastosowali w kalkulacjach cenowych niewłaściwą stawkę podatku VAT. W siwz nie określono stawki VAT dla przedmiotu zamówienia. Wezwano wykonawców do wyjaśnień, którzy przyznali się do wpisania błędnej stawki VAT. Czy w tej sytuacji możemy poprawić stawkę VAT, czy powinniśmy odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Gdybyśmy zdecydowali się na poprawę stawki VAT w ofertach, wartość najkorzystniejszej cenowo oferty wzrosłaby o kwotę 0,16 zł.

Odpowiedź

W takiej sytuacji oferty powinny być odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpił bowiem błąd polegający na wadliwym doborze przez wykonawców elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji przetargowej (siwz) stawki VAT, aby ewentualnie móc powołać się na art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawić ową niezgodność jako omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Takie rozwiązanie byłoby zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 52/11 oraz III CZP 53/11), w której to stwierdzono, iż określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Co do zasady więc w przypadku źle zastosowanej stawki VAT w obecnym stanie prawnym odrzucamy ofertę zgodnie z wyżej wskazaną podstawą prawną, chyba że w SIWZ stawka została wyraźnie określona.

Pamiętaj!

Jeśli nie określono w siwz stawki podatku VAT, to powoływanie się na inną omyłkę w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy jest nieuzasadnione.

Podsumowując, w przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 6, art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE, trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych.

www.portalzp.pl