Partnerzy serwisu:
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Czy zatem wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest złamaniem Prawa zamówień publicznych?

Pytanie

Czy zamawiający może w zapisach siwz dotyczących przetargów powyżej 14.000 euro zamieścić informacje dotyczące specyfikacji materiałowej w taki sposób, który jednoznacznie eliminuje innych producentów. Nadmieniam, iż nie chodzi tu o użycie nazwy własnej producenta a jedynie o swego rodzaju certyfikat określający ponadnormatywne parametry materiału (jest on wyłącznie prywatną inicjatywą danego producenta). Nie jest on wymagany prawem unijnym a tym bardziej polskim. Nadmieniam, że warunki jakie musi spełnić materiał określa Polska Norma 295-1, która jest odpowiednikiem EN 295.

Odpowiedź

Zamieszczenie takiego zapisu w siwz naruszałoby przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisanej sytuacji przedmiot zamówienia opisywany jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Konieczne jest zatem zamieszczenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli wykonawcom na złożenie oferty równoważnej. Z kolei zamawiający określając warunki dotyczące samego przedmiotu zamówienia konstruuje je w taki sposób, aby przedmiot zamówienia odpowiadał jego potrzebom. Wykonawcy składający oferty w postępowaniu zobowiązani są potwierdzić, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom stawianym przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

- próbek, opisów lub fotografii

- opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług

- opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

Powyższy katalog dokumentów ma charakter otwarty. Nie można jednak ustanawiać warunków oraz żądania dokumentów, które w jakikolwiek sposób naruszałyby uczciwą konkurencję. Dyspozycja zawarta w treści art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje jednoznacznie, iż można żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. To ostatecznie przesądza o tym, że zapis specyfikacji jest zapisem niedozwolony.

Podstawa prawna: art. 7, art. 25, art. 29 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

www.portalzp.pl