Partnerzy serwisu:
Obowiązująca od dnia 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza do systemu zamówień publicznych nowe rozwiązanie systemowe - zamawiający na czas określony może ustanowić system kwalifikowania wykonawców.

Zaletą systemu jest zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Przepis art. 134a ustawy Prawo zamówień publicznych został wprowadzony w celu wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisu art. 53 dyrektywy 2004/17/WE tzw. dyrektywy sektorowej, dotyczącego tworzenia i utrzymywania systemów kwalifikowania wykonawców. Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców jest wyłączną kompetencją zamawiającego. System kwalifikacji wykonawców może być stosowany wyłącznie przez tzw. zamawiających sektorowych określonych w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

System kwalifikowania polega na prowadzeniu przez zamawiającego wykazu wykonawców, na podstawie wcześniej przeprowadzonych procedur kwalifikacji obejmujących konkretną kategorię zamówień. Celem wprowadzonych przepisów jest umożliwienie zamawiającym zaoszczędzenie czasu, kosztów związanych z procedurą weryfikacji oraz przedstawiania stosownych dokumentów przez wykonawców, a także umożliwienie zamawiającemu dysponowania pulą potencjalnych wykonawców, gdy zamierza on udzielić zamówienia w trybie negocjacyjnym lub ograniczonym.

System kwalifikacji wykonawców można ustanowić wyłącznie na czas oznaczony. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje górnej granicy czasu trwania systemu kwalifikacji wykonawców.

W przypadku gdy system kwalifikacji wykonawców ustanowiony jest na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega corocznie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ustanawiając system kwalifikacji wykonawców zamawiający zobowiązany jest udostępniać na swojej stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców przez cały okres trwania systemu.

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić aby wykonawcy zainteresowani przystąpieniem do systemu mogli złożyć stosowny wniosek przez cały okres jego trwania.

Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców składa wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez zamawiającego i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nie są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców przy kolejnych zamówieniach objętych tym systemem, o ile złożone dokumenty są aktualne, w rozumieniu odrębnych przepisów.

 • Prawo opcji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo opcji umożliwia zamawiającemu zwiększenie zakresu zamówienia publicznego bez potrzeby udzielania zamówień uzupełniających. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku zamówień uzupełniających.
 • Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert.
 • Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Referencje mogą stanowić dokument określający, czy wymienione w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty.