Partnerzy serwisu:
Prawo opcji umożliwia zamawiającemu zwiększenie zakresu zamówienia publicznego bez potrzeby udzielania zamówień uzupełniających. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku zamówień uzupełniających.

Opisując przedmiot zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wielkość zapotrzebowania. W przypadku dostaw lub usług możliwe jest określenie w treści siwz minimalnego poziomu zapotrzebowania objętego przedmiotem przetargu, która zostanie przez zamawiającego zakupiona.

Ewentualne zwiększenie ponad określone minimum może stanowić właśnie opcję, której wykorzystanie uzależnione jest od decyzji zamawiającego.

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające dotyczy nabywania rzeczy lub usług związanych z zamówieniem podstawowym. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Prawo opcji nie jest zatem w żadnym razie instytucją, która pozwala procentowo rozszerzać zakres zamówienia podstawowego. Zamawiający nie może traktować opcji jako rozwiązania formalno - prawnego umożliwiającego zrealizowanie zamówienia publicznego w zakresie wykraczającym poza opis zawarty w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że zamawiający przewidując prawo opcji jest uprawniony do określenia rozszerzenia procentowego pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia, przy czym konstrukcja ta powinna opierać się każdorazowo na wskazaniu zakresu zamówienia, którego realizacja będzie pewna i zakresu, który jest poddany prawu opcji. W konsekwencji instytucja prawa opcji nie może zatem służyć do fikcyjnego zawężania zakresu przedmiotu zamówienia.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Korzystając z prawa opcji zamawiający ma możliwość zwiększenia zakresu zamówienia - nie ma prawa stosowania prawa opcji do zmniejszenia zakresu zamówienia.

W przypadku gdy zamawiający przewidzi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prawo opcji skorzystanie z niej nie wymaga zawierania dodatkowej umowy - jak ma to miejsce w przypadku zamówień uzupełniających. Opcja tj. zasady jej realizacji, zakres itp. muszą być opisane w umowie podstawowej. Zmiany w zakresie opcji należy uznać za zmiany istotne, które na zasadzie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinny podobnie jak zmiany istotne odnoszące się do zakresu podstawowego udzielanego zamówienia, być jednoznaczne opisane w treści umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Zasadą jest, że wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania w przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z opcji przewidzianej w umowie. Prawo opcji ma neutralny wpływ na obowiązek wykonania zakresu objętego zamówieniem podstawowym, do którego zakupu zadeklarował się zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wskazać jednocześnie należy, że zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma możliwość skorzystania zarówno z prawa opcji jak i z zamówień uzupełniających. Oba te rozwiązania formalno-prawne mają za cel umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający zrealizowanie jego potrzeb oraz umożliwiający dokonanie wyceny świadczeń oferowanych przez wykonawców.

Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala zatem na sporządzenie jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnej możliwości wkalkulowania pewnego marginesu na nieprzewidywane zmiany w jego zakresie lub wielkości.

Przykładowo z prawa opcji można skorzystać w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest leasing samochodów, a opcją będzie ich wykup po okresie leasingu. Opcją może być również zwiększenie np. ilości sprzętu jaką zamawiający kupi od zwycięzcy przetargu ponad minimum określone w treści specyfikacji przetargowej.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku