Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania złożoną ofertą przed jego upływem, nie jest możliwe przywrócenie terminu, nawet jeżeli wykonawca sam z własnej inicjatywy przedłuży termin związania ofertą. Możliwe jest to wyłącznie przed upływem terminu związania ofertą.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia "termin związania ofertą". Określa jedynie maksymalny termin, jaki może wyznaczyć zamawiający wykonawcom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona. Wskazany przepis ustawy Prawo zamówień publicznych określa maksymalne terminy, jakie może wyznaczyć zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Użyte pojęcie "termin związania ofertą" można zdefiniować w oparciu o art. 66 KC. Zgodnie z przepisami KC oferent związany jest stanowiącym ofertę oświadczeniem woli zawarcia umowy, złożonym drugiej stronie i w oznaczonym w ofercie terminie nie może zwolnić się z obowiązku zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie. Okres związania ofertą mija wraz z upływem oznaczonego terminu.

Wracając na grunt ustawy PZP wskazać należy, iż zgodnie z art. 85 ust. 2 zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie uprzednio wyznaczonego terminu związania ofertą. Co ważne, zamawiający może zwrócić się tylko raz o taką zgodę w czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne, a termin przedłużenia nie może być (bez względu na wartość przedmiotu postępowania i tryb w jakim jest udzielane) dłuższy niż 60 dni. Zaznaczyć należy, że wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą o mniej niż 60 dni nie uprawnia zamawiającego do ponownego wystąpienia do wykonawcy o kolejne przedłużenie terminu związania ofertą, tak aby suma przedłużeń nie przekroczyła granicy 60 dni kalendarzowych.

Ważne aby zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (a jeżeli wniesiono wadium również dokumenty potwierdzające przedłużenie ważności wadium) wpłynęła do zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą. Nie jest bowiem możliwe ponowne nawiązanie stosunku związania ofertą po upływie pierwotnego terminu, o ile ten nie został uprzednio przedłużony.

Zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przekazane po upływie terminu związania nie mają mocy obowiązującej. W takiej sytuacji oferta nie powinna być uwzględniania w postępowaniu i nie może podlegać ocenie na podstawie określonych kryteriów oceny ofert.