Partnerzy serwisu:
Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny.

Wartość zamówienia na roboty budowlane powinna zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Możliwe jest również ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Zasady określania wartości zamówienia na roboty budowlane określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389).

W przypadku ustalenia, że wartość robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w obiekcie budowlanym nie przekracza równowartości 14.000 euro zastosowanie znajduje art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana kwota, nie stosuje się procedur przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Wyłączenie zawarte w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W konsekwencji zlecając roboty budowlane o wartości poniżej 14.000 euro, zamawiający powinien uzyskać kilka konkurencyjnych ofert sporządzonych na przykład w oparciu o przedmiar robót, opracowany uprzednio przez zamawiającego, tak aby doprowadzić do wyboru wykonawcy robót w oparciu o porównywalne dane.

Warto zauważyć, że w zakresie zamówień do 14.000 euro nie ma obowiązku stosowania wyżej wskazanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zamawiający może oszacować wartość zamówienia np. w oparciu o wycenę wskaźnikową lub szacunkowe wyceny przesłane przez potencjalnych wykonawców zamawianych robót budowlanych.

W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości do 14.000 euro opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać konieczne projekty, szkice, plany, opisy techniczne, przedmiary robót, z których jednoznacznie wynika zakres zamawianych robót.