Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych określa podstawowe zasady ustalania wartości zamówienia z uwzględnieniem jego przedmiotu i terminu wszczęcia postępowania.

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia "należytej staranności". Opierając się na art. 355 Kodeksu Cywilnego, "należytą staranność" można zdefiniować jako staranność ogólnie rozumianą w stosunkach danego rodzaju. W konsekwencji "należyta staranność" przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego powinna być oceniana w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia.

Wartość zamówienia udzielanego w częściach

Stosownie do postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji, gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie.

Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego.

Jeżeli określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej.

Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.

Dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia.

Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE).

Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 maja 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 397/08, w którym Izba stwierdza, że "Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych zobowiązany jest do wydatkowania środków zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, bez względu na pochodzenie środków, którymi dysponuje. Dla określenia przedmiotu zamówienia (i w konsekwencji szacowania jego wartości) decydujące jest, co wchodzi w jego skład, a nie skąd pochodzą środki na jego sfinansowanie."