Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli wartość szacunkowa przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Pytanie

W protokole z postępowania poniżej 14.000 euro należy zamieścić informacje dotyczące wartości szacunkowej zamówienia. Natomiast na umowie wartość wynagrodzenia wykonawcy. Która z tych wartości powinna być niższa, a która wyższa, bowiem szacowanie na podstawie zużycia z ostatnich 2-3 lat przekracza kwotę przyznaną w budżecie na bieżący rok. Zatem czy wartość szacunkowa może być wyższa od kwoty w umowie (kwota w umowie wynika z przyznanego budżetu)?

Odpowiedź

Oszacowana z należytą starannością wartość zamówienia może być wyższa niż środki przeznaczone w budżecie na realizację tego zamówienia.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Może zdarzyć się, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza ilość środków przeznaczonych w budżecie na finansowanie danego zadania.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli wartość szacunkowa przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Ogłaszając postępowanie trzeba mieć na uwadze to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną może przewyższać kwotę, jaką jednostka posiada na sfinansowanie zamówienia. W takiej sytuacji należy unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że możliwe jest zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Może się jednak zdarzyć, że któryś z wykonawców z różnych przyczyn będzie mógł wycenić swoją ofertę niżej niż ustalona wartość zamówienia (np. ze względu na oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, czy też wpływ pomocy publicznej). W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby zawrzeć umowę o wartości niższej niż oszacowana. Pod warunkiem, że zamawiający posiada wystarczające na ten cel środki. www.portalzp.pl