Partnerzy serwisu:
Należy dokonać rozróżnienia kwoty podawanej podczas otwarcia ofert, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, od wartości szacunkowej zamówienia.

Przez wartość szacunkową zamówienia należy rozumieć wyliczoną przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania kwotę (bez podatku od towarów i usług) przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji udzielonego zamówienia.

Natomiast kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota, jaką w dniu rozstrzygania postępowania zamawiający ma do dyspozycji, oraz z której może sfinansować zamówienie. Kwota ta może być mniejsza, równa lub wyższa od kwoty, jaką zamawiający podał jako kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz mniejsza, równa lub wyższa od wartości szacunkowej zamówienia.

Skutki błędu zamawiającego

Zgodnie jednolitą linią orzeczniczą jeżeli kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, okaże się wyższa niż kwota, którą podał pierwotnie na otwarciu ofert i jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas nie zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania, gdyż zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami na udzielenie zamówienia i zapłatę należności w kwocie zaciągniętego zobowiązania. Kwota podana zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wiążąca dla zamawiającego nawet, gdy cena najkorzystniejszej oferty ją przekracza w sytuacji, gdy zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający jest związany kwotą, którą podał przed otwarciem ofert tylko niejako "od dołu", tzn. nie może w celu uzasadnienia unieważnienia postępowania wskazać innej, niższej kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tym samym zobowiązany jest udzielić zamówienia wykonawcy, który zaoferował cenę mieszczącą się w kwocie pierwotnie podanej. Może natomiast dowolnie, co najwyższej ograniczany przez odrębne przepisy dotyczące jego działalności, podnosić wskazaną przez siebie kwotę i nie unieważniać w takiej sytuacji postępowania.

Błąd w podanej kwocie podczas otwarcia ofert nie wpływa na dalsze losy postępowania pod warunkiem, że najkorzystniejsza ze złożonych ofert nie przewyższa kwoty, którą dysponuje zamawiający na sfinansowanie zamówienia. W przeciwnym przypadku, przy założeniu, że zamawiający nie może podwyższyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zasadne będzie dokonanie unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązująca od dnia 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza do systemu zamówień publicznych nowe rozwiązanie systemowe - zamawiający na czas określony może ustanowić system kwalifikowania wykonawców.
 • Prawo opcji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo opcji umożliwia zamawiającemu zwiększenie zakresu zamówienia publicznego bez potrzeby udzielania zamówień uzupełniających. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku zamówień uzupełniających.