Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający zamierzają wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, to powinni dokonać wszystkich stosownych ustaleń przed publikacją ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytanie

Czy władze miasta mogą wszcząć przetarg nieograniczony na roboty budowlane w sytuacji, gdy realizacja będzie odbywała się na terenie miasta oraz częściowo na terenach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (przy gruntach pokrytych wodami)? Czy w przypadku braku porozumienia z zarządem, będzie można unieważnić przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń co do miejsca realizacji danej inwestycji, a zatem możliwe jest wykonanie robót budowlanych na terenie miasta oraz na terenie zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, stosownie do treści zawartego pomiędzy zamawiającymi porozumienia.

Jeżeli zamawiający zamierzają wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, to powinni dokonać wszystkich stosownych ustaleń przed publikacją ogłoszenia o przetargu nieograniczonym. Nie może zatem dojść do sytuacji, że brak porozumienia pomiędzy nimi skutkować będzie brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - cyt.: "Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz".

Sytuacje, w których można unieważnić postępowanie

Przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mają charakter zamkniętego katalogu. W sytuacji, gdy zamawiający nie posiada środków finansowych wystarczających na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Jeżeli natomiast zamawiający nie będzie posiadał żadnych środków finansowych na realizację zamówienia, wówczas należy rozważyć możliwość unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W praktyce zastosowanie tego przepisu może być w przypadku braku środków finansowych problematyczne, z uwagi na pojęcie interesu publicznego, który nie zawsze pokrywa się z interesem zamawiającego.

Z orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 lipca 2009 r. - sygn. akt V Ca 1187/09 wynika, że powołanie się na brak środków finansowych będzie zasadne, jeżeli w trakcie postępowania nastąpiło cofnięcie środków finansowych na realizację zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 i 1a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).