Partnerzy serwisu:
W przypadku zamówienia z wolnej ręki zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy dotyczące możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie

Zamawiający udziela zamówienia na przesył energii w dwóch punktach odbioru w dwóch miastach i o różnych mocach umownych. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie postępowania wykonawca przygotował dwie umowy ze względów techniczno-organizacyjnych - dla każdego punktu osobno. Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia i w protokole należy potraktować te umowy jako udzielenie zamówienia w częściach?

Odpowiedź

Tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy dotyczące możliwości składania ofert częściowych (w ramach tzw. zadań, pakietów).

Jedno postępowanie - dwie umowy

Należy zwrócić uwagę na potrzebę odróżnienia tej sytuacji z przypadkiem udzielania zamówienia w częściach, kiedy to stosownie do Prawa zamówień publicznych części są przedmiotem odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia. W przedmiotowej sytuacji przeprowadzono jedno postępowanie, ale w jego wyniku przygotowano dwie umowy - co odbiega od przyjętych zasad - a nie jedną umowę "główną" w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie należy traktować jednak tych umów jako udzielenia zamówienia w częściach, ani też jako udzielanego z możliwością składania ofert częściowych.

Składanie ofert częściowych

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje możliwość zamieszczenia jednego ogłoszenia i wykorzystania w sekcji IV Udzielenie zamówienia formularza ogłoszenia tyle razy, ile to jest konieczne, tylko gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych - w konsekwencji zostały zawarte odrębne umowy na poszczególne części. Mimo to ewentualnie zamawiający może wyjątkowo rozważyć w tym przypadku skorzystanie analogicznie z możliwości zamieszczenia jednego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z wypełnieniem załącznika IV tyle razy, ile umów zawarł zamawiający z wykonawcą.