Partnerzy serwisu:
Jednym z rodzajów procedur przetargowych na roboty budowlane jest system "zaprojektuj i wybuduj". To na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.

Pytanie

Zamówienie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Czy zamawiający powinien wymagać od wykonawcy, aby przygotował dokumentację projektową dla tego zadania inwestycyjnego - projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót? Wykonawca będzie realizował tę inwestycję.

Odpowiedź

W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udzielając zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych (tj. budowy tego obiektu) ma możliwość zlecenia prac w odrębnych postępowaniach lub połączenia ich w jedno zamówienie. Przetargi bez tajemnic: Wzory dokumentów niezbędnych w przetargach >>

Dopuszczalność realizacji tych prac w ramach dwóch odrębnych postępowań wynika z samego charakteru zamawianych świadczeń - usług (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz robót budowlanych.

Pojęcie robót budowlanych

Stosownie do dyspozycji art. 2 pkt 8 ustawy pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Formuła "Zaprojektuj i wybuduj"

W okolicznościach, gdy przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego obiektu, obejmującego opis zadania budowlanego, który stanowi przedmiot zamówienia (art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W programach funkcjonalno-użytkowych określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule "Zaprojektuj i wybuduj" obejmuje:

- Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej

- Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych.

Ustalenie wartości zamówienia

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych. Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Łączenie zamówienia na projekt i jego wykonanie

Połączenie zamówienia na projekt obiektu oraz jego wybudowanie w jednym postępowaniu będzie skutkować tym, iż całość zamówienia zostanie zakwalifikowana jako robota budowlana, co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

W wyroku z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1787/09) KIO jednoznacznie wskazała, że ustawodawca rozróżnił, przez sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, dwa rodzaje procedur przetargowych na roboty budowlane, na tzw. "klasyczną" wynikająca z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej oraz na wynikającą z przepisu art. 31 ust. 2 ustawy Pzp w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" , w której to z kolei na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej. Licytacje, Licytacje komornicze: Poradnik kupującego mieszkanie na licytacji>>

Zważywszy na charakter przedmiotu zamówienia (roboty budowlane wykonywane na podstawie projektu opracowanego przez wykonawcę wyłonionego w ramach formuły tzw.: "zaprojektuj i wybuduj") pewną pomocniczą wskazówką interpretacyjną mogą być także poglądy dotyczące konstrukcji zbliżonej do formuły "Zaprojektuj i wybuduj", opartej na powszechnie stosowanej w Europie procedurze FIDIC (por. wyrok KIO z 17 listopada 2009 r., KIO/UZP 1400/09).

Praktyka instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi

Cenną pomocą w analizie powyższego zagadnienia może być także ocena dotychczasowej praktyki stosowania prawa przez poszczególne instytucje zarządzające w całej Polsce, które są odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych. Na oficjalnych witrynach internetowych Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi publikowane są wyjaśnienia, które przyznają, iż mimo braku formalnego zapisu, w przypadku procedury "zaprojektuj i wybuduj" należy przeprowadzić wyłącznie jedną procedurę przetargową, tzn. na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz realizację zadania. Podnosi się także, że realizując projekt w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" uzyskanie całościowej dokumentacji, projektów wykonawczych, wymaganych pozwoleń, zgłoszeń leży po stronie wykonawcy, który winien zostać wyłoniony w trybie postępowania przetargowego. Podkreśla się przy tym, że formuła ta zasadniczo polega na powierzeniu wykonania wszystkich prac jednemu wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1, art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 13, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl

 • Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny.
  Roboty budowlane przy ul. Litewskiej
 • Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa podstawowe zasady ustalania wartości zamówienia z uwzględnieniem jego przedmiotu i terminu wszczęcia postępowania.
 • Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert.