Partnerzy serwisu:
Dokonywanie podziału zamówienia na części przez zamawiających ma często na celu obejście prawa. W konsekwencji dopuszczalność podziału zamówienia na części stwarza wiele problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.

Ustawa Pzp zakazuje podziału zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania jej przepisów*

W praktyce wiele problemów może nastręczać odróżnienie jednego zamówienia o złożonym charakterze od dwóch lub więcej odrębnych zamówień. Kwestia ta, z przyczyn obiektywnych, nie została rozstrzygnięta na gruncie ustawy Pzp.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że przy ocenie, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności danego przypadku, opierająca się na następujących kryteriach *:

1) tożsamości przedmiotowej,

2) tożsamości podmiotowej,

3) tożsamości czasowej.

Tożsamość przedmiotowa zamówienia zachodzi, jeżeli usługi, dostawy lub roboty budowlane są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, tożsamość podmiotowa - gdy zachodzi możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, a tożsamość czasowa (funkcjonalna) - gdy zachodzi możliwość udzielenia zamówienia w jednym czasie. Brak spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek skutkować będzie mogła uznaniem, że dane usługi, dostawy lub roboty budowlane są odrębnymi zamówieniami. Ocena okoliczności danego przypadku powinna zostać ponadto oparta na wiedzy i doświadczeniu zamawiającego.

Unikanie stosowania ustawy

Gdy zamawiający dojdzie do przekonania, iż ma do czynienia z jednym zamówieniem, powstaje problem dopuszczalności jego podziału na części. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabroniony jest podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zakresem powyższej regulacji objęte są zarówno czynności zamawiającego mające na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy w ogóle, jak również czynności zmierzające do uniknięcia stosowania niektórych procedur bądź wymogów wynikających z przepisów Pzp

W pierwszym przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp , np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia w taki sposób, aby nie przekraczały one kwoty, z którą ustawa Pzp wiąże obowiązek stosowania określonej procedury lub określonego wymogu formalnego (np. wynikiem niedozwolonego podziału jest zastosowanie dla zamówień trybu negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5 lub brak obowiązku przekazania ogłoszenia o poszczególnych zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Kiedy zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części.

Nie będzie stanowił naruszenia przepisów ustawy Pzp podział zamówienia, kiedy postępowanie dla każdej z części będzie prowadzone z zachowaniem wymogów ustawowych przewidzianych dla całości zamówienia. Jednakże zamawiający powinien pamiętać, na co zwracał uwagę Urząd Zamówień Publicznych, że u podstaw takiego podziału powinny leżeć względy organizacyjne, techniczne, celowościowe itp. Należy bowiem pamiętać, iż prowadzenie kilku postępowań w związku z podziałem zamówienia może doprowadzić do zwiększenia kosztów obsługi zamówień, w stosunku do sytuacji, gdy zamawiający przeprowadziłby jedno postępowanie, a takie działanie może pozostawać w sprzeczności z założeniami stanowiącymi podstawy systemu zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

Zamówienia o charakterze nieprzewidywalnym nie stanowią podziału zamówienia na części w rozumieniu przepisów Pzp .

Zamawiający podejmuje decyzję o podziale zamówienia przed wszczęciem postępowania, biorąc pod uwagę przede wszystkim stan istniejący w danej chwili. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje kiedy zamawiający na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przewidzieć ilości lub wielkości danego zamówienia w ciągu roku. Należy przyjąć, iż w przypadku takich nieprzewidywalnych zamówień, zamawiający jest uprawniony do dokonania podziału zamówienia na części, nie naruszając w ten sposób przepisów ustawy Pzp . W takiej sytuacji nie będzie konieczne sumowanie wartości takich zamówień, choćby były tego samego rodzaju, w celu zbadania, czy nie zachodzi niedozwolony podział zamówienia, gdyż w istocie będziemy mieli do czynienia z odrębnymi zamówieniami.

* Vide art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

* Eliza Grodzka "Możliwość dzielenia zamówienia na części i określanie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską", LEX 2011.

Zobacz: Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony uwzględniający ostatnie nowelizacje >>