Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych enumeratywnie wskazuje przesłanki skutkujące koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

Pytanie

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

Odpowiedź

Wykluczenie dotyczy podmiotu, a więc wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast odrzucenie dotyczy przedmiotu, czyli oferty złożonej w postępowaniu.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu - tzw. "warunków pozytywnych", określonych przez zamawiającego w oparciu o treść art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również tzw. "warunków negatywnych", wynikających z przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym to przepisie wymienione zostały enumeratywnie przesłanki skutkujące koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu, to jego ofertę należy uznać za odrzuconą (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

Kiedy wykluczyć wykonawcę, a kiedy odrzucić ofertę?

Zamawiający powinien zweryfikować najpierw, czy wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki, to należy ich wykluczyć, a ich oferty uznać za odrzucone, nawet wówczas, jeżeli są prawidłowe. Następnie należy zweryfikować prawidłowość ofert złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Po dokonaniu analizy ofert, ewentualnym dokonaniu poprawek czy też wyjaśnień, zamawiający ma obowiązek odrzucić oferty, które zgodnie z art. 89 ust. 1 podlegają odrzuceniu, czyli - cyt:

"Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą;

2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów."

Uwaga!

Zamawiający odrzuca ofertę, zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, również wówczas, gdy wykonawca poproszony o złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny nie złoży tych wyjaśnień w wymaganym terminie lub też, jeżeli te wyjaśnienia nie potwierdzają, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska.

Przykład

Wykluczenie z postępowania dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, natomiast odrzucenie dotyczy samej oferty.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Powyższe potwierdza również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 kwietnia 2012r. (sygn. akt. KIO 754/12), w którym KIO stwierdziła, że - cyt: "Izba zwraca uwagę, że stwierdzenie niespełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie stanowi podstawy odrzucenia oferty, lecz powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocenie pod kątem zgodności z siwz podlega treść oferty wykonawcy ( )". www.portalzp.pl

 • Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Publikacja ogłoszenia w prasie może stanowić istotny argument odnośnie transparentnego, aktywnego i w pełni jawnego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, co jest szczególnie istotne przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.
 • Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia uniemożliwia weryfikację oferty, co do zgodności z siwz, a ponadto daje dużą dowolność wykonawcy na etapie realizacji umowy.
 • Wykluczenie wykonawcy z powodu wcześniejszego rozwiązania z nim umowy

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zamawiający, który wcześniej rozwiązał umowę z określonym wykonawcą jest zobowiązany wykluczyć go postępowania o udzielenie zamówienia, ale tylko wtedy gdy spełnione zostaną trzy przesłanki.
 • Ocena ofert jest jawna

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca zainteresowany przebiegiem oceny ofert w zakresie kryteriów subiektywnych może zażądać od zamawiającego ujawnienia kart indywidualnej oceny ofert sporządzonych przez członków komisji przetargowej.