Partnerzy serwisu:
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia uniemożliwia weryfikację oferty, co do zgodności z siwz, a ponadto daje dużą dowolność wykonawcy na etapie realizacji umowy.

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu.

W konsekwencji jeżeli zamawiający w treści siwz wymagał, aby firmy w składanych ofertach przetargowych podały parametry techniczne oferowanego urządzenia, jego nazwę oraz model, składając ofertę należy bezwzględnie podać wymagane informacje.

W przypadku gdy wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp .

Przykładowo jeżeli w treści oferty zawarte zostaną jedynie parametry oferowanego urządzenia, ale pomimo nałożenia takiego wymogu przez zamawiającego , nie zostanie podana nazwa bądź model oferowanego urządzenia zamawiający zobowiązany jest podjąć decyzję o odrzuceniu oferty.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wskazać bowiem należy, iż art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ustawa nie ustaliła definicji własnej pojęcia "oferta", w związku z czym z mocy art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdzie definicja zawarta w art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą oświadczenie woli stanowi ofertę, jeśli zawiera istotne postanowienia umowy. Zindywidualizowany przedmiot dostawy stanowi element przedmiotowo istotny przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia, uniemożliwia weryfikację oferty, co do zgodności z siwz, a nadto daje dużą dowolność wykonawcy na etapie realizacji umowy, jeśli zważyć na fakt, iż oferta jest integralną częścią umowy.

Jednocześnie warto zauważyć, że ewentualne wyjaśnienia treści oferty są w tej sytuacji niedopuszczalne, albowiem prowadziłyby do istotnych zmian w treści złożonej oferty - oznaczyłyby konkretyzację wskazania oferowanego urządzenia, a zatem czynność, którą wykonawca powinien dokonać konstruując złożoną ofertę.

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Orzecznictwo KIO

W wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1292/11, KIO uznała, iż brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz, opisaniu przedmiotu dostawy.

Jak wynika z wyżej wskazanego wyroku KIO nie jest możliwe wykorzystanie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp do dokonania zmiany w treści oferty. Nie można bowiem uznać za nieistotną zmianę w treści oferty polegającą na wskazaniu nazwy producenta urządzenia lub jego modelu, nawet w przypadku gdyby nie prowadziło to do zmiany parametrów urządzenia, jakie podano w złożonej ofercie. W wydanym wyroku, odnosząc się do twierdzeń jakoby w ofercie określono rodzaj oferowanego sprzętu, KIO wskazała, iż zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp nie ma i nie może być innej treści oferty niż wyrażona na piśmie (ewentualnie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym) w sposób wymagany w siwz - zamawiający powinien mieć możliwość weryfikacji zgodności zobowiązania wykonawcy z siwz we wszystkich jego aspektach na podstawie wszystkich żądanych informacji i wymaganych części oferty (wraz z załącznikami), a nie tylko poprzestaniu na ogólnych deklaracjach zgodności oferty z siwz wynikających m.in. z samego faktu złożenia oferty, czy konieczności dedukowania i domyślania się przedmiotu oferty na podstawie gwarantowanych parametrów.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

 • Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Do 1 marca wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 roku. W życie weszło rozporządzenie regulujące zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania. Jakie zmiany czekają na zamawiających?
 • Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.
 • Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.