Partnerzy serwisu:
Do 1 marca wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 roku. W życie weszło rozporządzenie regulujące zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania. Jakie zmiany czekają na zamawiających?

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530).

Wskazane powyżej rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).

Przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie z dniem 27 grudnia 2013 r. W konsekwencji muszą zostać zastosowane przy sporządzaniu sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zakres sprawozdania

Rozporządzenie z grudnia 2013 r. utrzymuje większość z dotychczas obowiązującego zakresu informacji, jakie w latach ubiegłych musiały być przekazywane przez zamawiających do Urzędu Zamówień Publicznych. Zwiększenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczy w szczególności informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.

Forma złożenia sprawozdania

Sprawozdanie z udzielonych w 2013 r. zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl, na której umieszczony jest formularz dotyczący składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

W stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia nowym rozwiązaniem jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez wszystkich zamawiających, stosownie do zakresu informacji przekazywanych w sprawozdaniu za dany rok.

Wypełniając druk sprawozdania należy przestrzegać poniższych wymogów:

- jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie,

- w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę,

- zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach.

- w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej.

Termin złożenia sprawozdania

Z obowiązku sporządzenia sprawozdania za 2013 r. wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 1 marca 2014 r.

Wskazany termin jest terminem zawitym, tzn. nie podlega przedłużeniu np. ze względu na dużą liczbę udzielonych zamówień lub inne powody po stronie podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania. Zobacz: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Dowiedz się więcej o zmianach >> AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.