Partnerzy serwisu:
1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień, określiło progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych.

W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP nie wymaga zmian w Dyrektywach UE gdyż leży w gestii polskiego ustawodawcy.

Wskazane powyżej rozporządzenie Komisji UE określiło wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

Bądź przygotowany do licytacji Sprawdź jak krok po kroku przebiega licytacja komornicza

W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 130.000 przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 134.000 ,

- 5.000.000 przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.186.000 .

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:

- 200.000 przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 207.000 ,

- 5.000.000 przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.186.000 .

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż:

- 414.000 dla dostaw lub usług,

- 5.186.000 dla robót budowlanych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Nowelizacja Pzp: 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Czytaj o zmianach >>

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.