Partnerzy serwisu:
W przypadku upad這軼i jednego z wykonawc闚 zobowi您anie z tytu逝 umowy w sprawie zam闚ienia publicznego trwa nadal pomi璠zy zamawiaj帷ym a pozosta造mi uczestnikami konsorcjum. Ich zobowi您ania zawarte w umowie nie wygasaj.

Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie dopuszcza możliwość udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumentem świadczącym o powstaniu konsorcjum powinna być umowa, tzw. umowa konsorcjum , zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w jego skład.

Umowa konsorcjum należy do tzw. grupy umów nienazwanych (w prawie polskim nie występuje odrębna kategoria dotycząca umowy konsorcjum). Wobec powyższego do umowy konsorcjum mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego.

Wzór dokumentu: Umowa konsorcjum WZÓR

Solidarna odpowiedzialność

Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.

W przypadku upadłości jednego z wykonawców zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego trwa nadal pomiędzy zamawiającym a pozostałymi uczestnikami konsorcjum, którzy w dalszym ciągu są zobowiązani do wykonania tej umowy. Ponieważ umowa konsorcjum nie została uregulowana w polskich przepisach prawa, to w piśmiennictwie podkreśla się, że charakterem najbardziej zbliżona jest do umowy spółki cywilnej uregulowanej w art. 860 i n. Kodeksu cywilnego. Do umowy konsorcjum zastosowanie znajdują również przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności solidarnej dłużników.

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub czynności prawnej. Z powyższego przepisu stanowiącego zasadę przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w polskim systemie prawa wynika, iż aby powstała solidarna odpowiedzialność pomiędzy dłużnikami, konieczne jest przewidzenie tego przez ustawodawcę lub przez czynność prawną (np. umowę konsorcjum).

W konsekwencji w przypadku umów o wykonanie zamówienia publicznego oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez syndyka wywołuje skutki prawne wyłącznie w stosunku prawnym pomiędzy upadłym wykonawcą a zamawiającym. Natomiast zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego obowiązuje w dalszym ciągu pomiędzy zamawiającym a pozostałymi uczestnikami konsorcjum, którzy w dalszym ciągu są zobowiązani do wykonania zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski

Powyższe zachowuje ważność i zastosowanie również w przypadku gdy upadłość dotyczy lidera konsorcjum.

Wskazać należy, że Przepisy prawa w żaden sposób nie regulują kwestii związanej z reprezentacją wykonawców tworzących konsorcjum na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kwestia wzajemnej reprezentacji wykonawców tworzących konsorcjum należy w zasadzie do sfery wewnętrznych stosunków prawnych pomiędzy wykonawcami, która jest uregulowana w umowie konsorcjum. Należy zatem przyjąć, iż brak jest przeszkód do dokonania zmiany podmiotu będącego liderem konsorcjum , z którym to konsorcjum zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zmiana taka nie stanowi zmiany podmiotowej wykonawcy, a w konsekwencji możliwości dokonania takiej zmiany nie sprzeciwia się unormowanie zawarte w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczalności takiej zmiany nie sprzeciwia się też art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiana taka nie stanowi istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty.

Jeżeli upadły konsorcjant był jednocześnie liderem konsorcjum, nie ma przeszkód, aby w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego liderem konsorcjum wykonującego umowę stał się inny wykonawca (członek konsorcjum) wchodzący w skład tego konsorcjum. Sama zmiana lidera konsorcjum nie wpływa na zakres zobowiązań podmiotów tworzących to konsorcjum, wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a pozwala na dalszą sprawną realizację zamówienia publicznego. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński - praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.