Partnerzy serwisu:
Odpowiedzi na pytanie, kto zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na druku ZP-1 należy szukać w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r.

Pytanie

Czy kierownik działu zamówień publicznych, który parafuje wszystkie dokumenty swoich pracowników, będących sekretarzami komisji, jest osobą wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązany jest do złożenia oświadczenia - druk ZP-1?

Odpowiedź

Rozstrzygnięcie, czy kierownik działu zamówień publicznych parafujący dokumenty, przygotowane przez swoich pracowników, zobowiązany jest złożyć oświadczenie na druku ZP-1 uzależnione jest od faktycznego znaczenia tej parafki i jej charakteru oraz odpowiedzi na pytanie, czy jest ona tylko formalnością, czy też wywołuje merytoryczne skutki dla postępowania. Jeśli, na przykład, złożona parafa oznacza akceptację dokonanej czynności i jest realizacją upoważnienia kierownika do wykonania zastrzeżonych dla niego czynności, wówczas odpowiedź będzie twierdząca - złożenie oświadczenia jest konieczne. Jeżeli jednak parafa będzie potwierdzała jedynie zapoznanie się z dokumentem bez ingerencji w jego merytoryczną treść, wówczas złożenie przedmiotowego oświadczenia nie będzie uzasadnione.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegające wyłączeniu

Zgodnie z art. 17 ust.1 Prawo zamówień publicznych osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu jeżeli:

1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Osoby zobowiązane do złożenia druku ZP-1

W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu, zobowiązane są one do złożenia pisemnego oświadczenia na druku ZP - 1, którego wzór określa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) (załącznik nr 10 do rozporządzenia). Z treści samego wzoru protokołu możemy wywieść, że do złożenia oświadczenia na druku ZP-1 zobowiązani są:

- kierownik zamawiającego lub pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- członkowie komisji przetargowej, a w przypadku jej niepowołania osoby wykonujące czynności w postępowaniu,

- biegli, oraz

- inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

Uwaga!

Osobami zobowiązanymi do składania oświadczenia zgodnie z art. 17 są osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Przy czym "czynności" zgodnie z orzecznictwem należy rozumieć jako działania mające faktyczny wpływ na ocenę ofert oraz wyłonienie wykonawcy, chociażby dokonywane, na przykład, przez członków komisji przetargowej ocena ofert czy też wybór oferty najkorzystniejszej. www.portalzp.pl

 • Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  O czym powinien pamiętać początkujący przedsiębiorca?
 • Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa podstawowe zasady ustalania wartości zamówienia z uwzględnieniem jego przedmiotu i terminu wszczęcia postępowania.
 • Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  Fot. Shutterstock
 • Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.
  Fot. Shutterstock