Partnerzy serwisu:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo wymagać aby wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wykazali, że nie otwarto w stosunku do nich procedur likwidacji lub nie ogłoszono ich upadłości.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Z faktu, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej umożliwia w sposób samodzielny pozyskanie za pośrednictwem Internetu przez wszystkich zainteresowanych danych zawartych w CEIDG nie można wywodzić, że zamawiający prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne może je samodzielnie uzyskać w przypadku, gdy na przykład stosowny dokument załączony do oferty jest nieczytelny.

Powyższe potwierdza ustalenie zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2013 r. sygn. akt: KIO 1059/13, w którym oddalając odwołanie Przewodnicząca stwierdziła, że "Argumentacja odwołującego, iż informacje zawarte w CEIDG są jawne, a więc zamawiający mógł je samodzielnie pozyskać nie zasługuje na uwzględnienie. Przepis art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ciężar dowodu lokuje po stronie wykonawcy. Zatem za nieuprawnione należy uznać domaganie się przez Odwołującego przeniesienia tego ciężaru na zamawiającego.

Za chybione, w ocenie Składu Orzekającego, uznać należy również twierdzenie odwołującego, że zamawiający nie jest uprawniony do żądania informacji z CEIDG z uwagi na przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 662 z późn. zm.). Na mocy przepisu art. 1 powołanej ustawy znowelizowano przepis art. 220 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie m.in. rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W tym miejscu zauważyć jednakże należy, iż podstawą działania zamawiającego są przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych, przytoczona regulacja ustawy o ograniczaniu barier w administracji dla obywateli i przedsiębiorców nie znajduje zastosowania do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego".