Partnerzy serwisu:
Skorzystanie z prawa opcji nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy, ani tym bardziej zawierania nowej, odrębnej umowy.

Pytanie

Czy korzystając z prawa opcji trzeba stworzyć aneks do umowy? W jakim terminie od podpisania umowy można skorzystać z tego prawa?

Odpowiedź

Prawo opcji jest realizowane na podstawie umowy podstawowej zawartej z wykonawcą i nie ma w tym przypadku konieczności zawierania aneksu. Z prawa opcji zamawiający może skorzystać w terminie obowiązywania umowy z wykonawcą.

Zasady korzystania z prawa opcji

Prawo opcji jest realizowane w ramach jednej i tej samej umowy zawartej z wykonawcą. Umowa podstawowa reguluje bowiem zarówno wykonanie części zamówienia objętej zakresem zadeklarowanym przez zamawiającego (części minimalnej zagwarantowanej przez zamawiającego), jak i zastosowanie oraz warunki realizacji opcji.

Uwaga!

Skorzystanie z prawa opcji nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy, ani tym bardziej zawierania nowej, odrębnej umowy. Wystarczy, że zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o swojej decyzji skorzystania z prawa opcji, zgodnie z warunkami umownymi.

Skorzystanie z prawa opcji - tylko w czasie trwania umowy

Opcja uruchamia się na podstawie jednostronnej dyspozycji - oświadczenia woli zamawiającego. Ponieważ prawo opcji wynika z umowy podstawowej, zamawiający może z niego skorzystać jedynie w czasie jej obowiązywania.

Prawo opcji, w przypadku kiedy zamawiający przewidzi taką ewentualność w warunkach przetargowych, może zakładać również zmianę terminu obowiązywania umowy, poprzez jego wydłużenie. Wówczas, kiedy zamawiający w okresie obowiązywania umowy podstawowej podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji, ma prawo zwiększyć zakres zamówienia i zmienić termin obowiązywania umowy w takim zakresie w jakim zostało to określone w siwz na etapie postępowania przetargowego. www.portalzp.pl

 • Opis przedmiotu zamówienia musi być adekwatny do potrzeb zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Jadwiga Wycinka
  Zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie mogą mieć wątpliwości, jaki produkt oraz na jakich warunkach muszą zaoferować zamawiającemu.
 • Gdy oferta nie odpowiada siwz...

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Podstawą do odrzucenia oferty nie jest sama forma przedłożonego dokumentu, a jego treść merytoryczna. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób odmienny, niż zostało to ujęte w siwz, redaguje istotne postanowienia umowy.
 • Subiektywizm w ocenie ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.
 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.