Partnerzy serwisu:
Podstawą do odrzucenia oferty nie jest sama forma przedłożonego dokumentu, a jego treść merytoryczna. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób odmienny, niż zostało to ujęte w siwz, redaguje istotne postanowienia umowy.

Pytanie

Wykonawca złożył ofertę cenową na innym druku, niż był dołączony do siwz. W ofercie wykonawcy błędnie został napisany termin zamówienia. Brakuje też zdania o udzieleniu gwarancji. Pozostałe dane są wypełnione prawidłowo. Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, czy może ją poprawić lub prosić o wyjaśnienie błędnie wypełnionej oferty?

Odpowiedź

Z pytania wynika, że wykonawca błędnie podał termin realizacji zamówienia oraz nie złożył oświadczenia o udzieleniu gwarancji. Dane te niewątpliwie należą do treści a nie formy oferty i jeśli z żadnych innych dokumentów złożonych wraz z ofertą nie wynika, że wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z siwz oraz udzielenia gwarancji na okres żądany przez zamawiającego, należy jego ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przesłanki odrzucenia oferty

Odnosząc się do obowiązku odrzucenia przedmiotowej oferty należy wskazać przepis art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który przedstawia katalog przesłanek, których zaistnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Wśród wymienionych w powyższym artykule sytuacji, obligujących zamawiającego do odrzucenia oferty, w pkt 2 wskazana została okoliczność, kiedy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Z brzmienia tego przepisu wynika, iż ofertę stanowi oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa ono istotne postanowienia tej umowy.

Oferta, która nie odpowiada treści siwz

Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jedynie w sytuacji ustalenia w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowane świadczenie nie odpowiada wyrażonym w treści siwz wymaganiom. Biorąc pod uwagę powyższe można wskazać, iż oferta nieodpowiadająca treści siwz to taka oferta, która w sposób odmienny, niż zostało to ujęte w siwz, redaguje istotne postanowienia umowy, wprowadzając zmiany, np.: w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, sposobu jego świadczenia, jak również terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nie jest zatem podstawą do odrzucenia oferty sama forma przedłożonego dokumentu, o ile jego treść merytoryczna jest zgodna z siwz.

Poprawianie innych omyłek

Gdyby jednak powyższe dane były w ofercie prawidłowo podane (w innym miejscu niż przedmiotowy formularz) zamawiający ma obowiązek zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, przy czym konieczne jest zawiadomienie o tym wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

Mając na względzie treść art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wskazać należy, że ustawodawca nie warunkuje możliwości poprawienia omyłek w zależności od ich ilości, ale kładzie nacisk na ich istotność. Przy czym, przepis ten nie określa enumeratywnego katalogu możliwych do poprawienia niezgodności i posługuje się nieostrą kategorią "istotności" jako granicy dopuszczalnych zmian treści oferty.

Uwaga!

Art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskazuje rodzaju omyłek, zatem obejmuje wszelkie niezamierzone, błahe pomyłki, niedopatrzenia, błędy niezamierzone, opuszczenia, drobne różnice niebędące świadomym pominięciem określonych w siwz wymogów.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

  Marek Okniński
  Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia robót zamiennych. Przyjmuje się, że istotą robót zamiennych jest zobowiązanie wykonawcy zamówienia podstawowego do wykonania części przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od określonego w umowie, przy czym nie dochodzi do zmiany zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z oferty.
 • Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

  Dominika Perkowska
  O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.
 • Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku gdy zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania złożoną ofertą przed jego upływem, nie jest możliwe przywrócenie terminu, nawet jeżeli wykonawca sam z własnej inicjatywy przedłuży termin związania ofertą. Możliwe jest to wyłącznie przed upływem terminu związania ofertą.
  Termin związania ofertą - jak obliczyć ?
 • Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

  Marek Okniński
  Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny.
  Roboty budowlane przy ul. Litewskiej