Partnerzy serwisu:
O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Pytanie

Zamawiający ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 euro na przebudowę budynku. Zaproszenia do złożenia ofert cenowych zostały wysłane do kilku firm. Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli po otwarciu ofert okaże się, że najkorzystniejsza oferta jest złożona na kwotę powyżej progu 14.000 euro? Czy będzie można kontynuować procedurę tego zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych?

Odpowiedź

Ponieważ wartość szacunkowa udzielanego przez zamawiającego zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro jest on zwolniony z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a co za tym idzie nie ma obowiązku przerywania postępowania i przeprowadzania kolejnej procedury w trybie ustawowym.

Poniżej 14.000 euro nie trzeba stosować Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 8 u. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy do danej procedury powinno stosować się przepisy ustawy czy też nie, decyduje wartość szacunkowa zamówienia. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia wysokość cen ofertowych złożonych przez wykonawców. W związku z powyższym nie ma żadnego powodu, aby przerywać procedurę wszczętą bez stosowania przepisów Pzp, jeżeli jej wartość oszacowana z należyta starannością przed wszczęciem postępowania nie przekraczała progu 14.000 euro.

Zamówienia poniżej 14.000 euro reguluje regulamin wewnętrzny

Brak obowiązku stosowania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych nie oznacza zupełnej swobody zamawiającego przy udzielaniu zamówień tego rodzaju. O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl