Partnerzy serwisu:
Pewien wyjątek od powyższej zasady stanowią zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej oraz zamówienia objęte dynamicznym systemem zakupów.

Pytanie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki?

Odpowiedź

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki. Natomiast ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w każdym przypadku, niezależnie od trybu postępowania, przewiduje obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie Zamówień Publicznych - w zależności od wartości zamówienia. Ogłoszenie to zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Tak więc również w sytuacji, gdy postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający ma obowiązek zamieścić lub przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Uwaga!

Pewnymi wyjątkami od powyższej zasady objęte są tylko zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej oraz zamówienia objęte dynamicznym systemem zakupów.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne

Ustawa Prawo zamówień publicznych dla trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje również możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, które winno zawierać co najmniej:

- nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

- określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

- uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;

- nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Dłuższe terminy na wniesienie odwołania

Z czynnością tą wiążą się określone skutki prawne. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że udzielając zamówienia z wolnej ręki, działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Innym skutkiem jest to, że w przypadku braku takiego ogłoszenia ulegają przedłużeniu terminy na wniesienie środka ochrony prawnej na wybór trybu udzielenia zamówienia. Jest to odpowiednio 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem (art. 182 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Uwaga!

Zamawiający jednakże nie ma obowiązku publikacji takiego ogłoszenia. Według swojego uznania decyduje, czy chce skorzystać ze zwiększonej ochrony prawnej przed unieważnieniem zawartej umowy oraz z krótszych terminów na wniesienie odwołania. www.portalzp.pl

 • Kiedy można skorzystać z prawa opcji?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Skorzystanie z prawa opcji nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy, ani tym bardziej zawierania nowej, odrębnej umowy.
 • Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający może udzielić nowego zamówienia w trybach podstawowych na kontynuację usługi lub rozważyć udzielenie zamówienia uzupełniającego. Niezależnie od decyzji zamawiającego należy dążyć do rozliczenia się z wykonawcą za usługę zrealizowaną do tej pory.
 • Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury VAT, w której nie określono rodzaju towarów sprzedawanych w ramach świadczonej usługi serwisowej.
 • Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  ?Zielone zamówienia publiczne? mogą zapewnić organom publicznym realne oszczędności finansowe, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę redukcję kosztów eksploatacji produktów, a nie wyłącznie cenę ich nabycia. Ich udzielenie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.