Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury VAT, w której nie określono rodzaju towarów sprzedawanych w ramach świadczonej usługi serwisowej.

W przypadku umów o wykonanie zamówienia publicznego zamawiający nie ma podstaw do wymagania podania przez wykonawców informacji, jakie są koszty zakupu użytych w czasie świadczenia usługi serwisowej materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zamówienia publicznego ma bowiem prawo do utrzymania w tajemnicy kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych użytych do obsługi serwisowej dostarczonego urządzenia.

Powyższe zasady obowiązują również w przypadku, gdy wykonawca udzielił gwarancji na dostarczone urządzenia pod warunkiem jej obowiązywania tylko w sytuacji, gdy sprzedawca (wykonawca zamówienia publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży zamawiającemu w związku z wykonywaną usługą serwisową - wskazać bowiem należy, że podzespoły jak i materiały eksploatacyjne (np. oleje, smary, filtry itp.) użyte do usługi serwisowej przechodzą na własność zamawiającego.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Ponadto art. 106 ust. 8 wskazanej ustawy zobowiązuje Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT. Realizując nałożony obowiązek Minister Finansów wydał w dniu 28 marca 2011 r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 360 z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 1 wskazanego rozporządzenia Ministra Finansów, faktura VAT powinna zawierać między innymi nazwę (rodzaj) towaru, miarę i ilość sprzedanych towarów.

Wobec powyższego zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia (względnie zwrócić jako błędnie wystawioną) fakturę VAT, w której nie określono rodzaju towarów sprzedawanych w ramach świadczonej usługi serwisowej poprzez brak określenia z nazwy każdego z nich i podania cen jednostkowych na każdy z materiałów eksploatacyjnych.

Za nieprawidłowe należy uznać ogólne określenie rodzaju towaru jako materiały eksploatacyjne bez podania poszczególnych materiałów i ewentualnie urządzeń (podzespołów). Wykonawca powinien podać konkretne nazwy oraz ilości użytych przy usłudze serwisowej materiałów eksploatacyjnych.

 • Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  ?Zielone zamówienia publiczne? mogą zapewnić organom publicznym realne oszczędności finansowe, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę redukcję kosztów eksploatacji produktów, a nie wyłącznie cenę ich nabycia. Ich udzielenie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.
 • Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.
 • Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka
  Jeśli wykonawca do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie złoży żadnych wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia będą niewystarczające, zamawiający ma obowiązek odrzucić jego ofertę.
 • Prawo opcji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo opcji umożliwia zamawiającemu zwiększenie zakresu zamówienia publicznego bez potrzeby udzielania zamówień uzupełniających. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku zamówień uzupełniających.